Druhé rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

24.11.2019

Poľnohospodárska činnosť a rybolov je jednou zo základných a najstarších a  činností v histórii ľudstva, ktorá súvisí so zachovaním jeho existencie. Jej úlohou je zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných surovín pre ľudskú výživu, ako aj pre iné odvetvia napr. pre textilný, odevný priemysel, farmáciu a ďalšie iné. Okrem iného táto prvovýroba od nepamäti dotvára charakter krajiny, kultivuje jej vzhľad, vytvára priestor a umožňuje rozvoj  aj nevýrobnej sfére.

Toto odvetvie v súčasnosti stojí pred mnohými výzvami. Aj naň pôsobia zmeny, na ktoré musí byť pripravené. Sú to zmeny vyplývajúce z technického a technologického pokroku, najnovších poznatkov vedy a výskumu, ekonomické, prírodné a spoločenské vplyvy. 

Aj týmito otázkami sa zaoberalo druhé rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2019 o 12:00 hod.  v Trnave v prostredí hotela Holiday Inn. Stretli sa tu okrem zamestnávateľov ďalší odborníci z radov zamestnávateľských a profesijných združení, vzdelávacích inštitúcií, výskumu, odborov, územnej samosprávy a štátnej správy. 

Hlavnou témou druhého pracovného rokovania bola príprava a tvorba Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zohľadňujúcej súčasnú situáciu, možnosti sektora, vývojové trendy ako aj evidentný vplyv Industry 4.0.

Zámerom stratégie je pomenovať konkrétne zmeny v odvetví, ktoré vyplývajú zo smerovania spoločnosti a špecifikovať dopady na ľudské zdroje z hľadiska potrieb zamestnávateľov a budúcich nárokov kladených na zamestnania a pracovnú silu a usmerniť jej prípravu v  procese celoživotného vzdelávania na nové podmienky, tak aby bola flexibilná, konkurencie schopná a adaptabilná v odvetví v horizonte roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Pracovné rokovanie otvoril garant Sektorovej rady Emil Macho, ktorý odovzdal menovacie dekréty novým členom. Rokovanie postupovalo v zmysle prijatého programu. Odzneli informácie o stave a vývoji sektora, hlavne z pohľadu zamestnanosti. Následne bola vyhodnotená predchádzajúca činnosť na tvorbe sektorovej stratégie v I. cykle, ktorá pozostávala zo spracovania poslania sektora, tvorby zoznamu inovácií a strategických dokumentov,  definovania základných sektorových premís, ktoré charakterizujú oblasti zasiahnuté zmenami vyplývajúcimi z predpokladaného vývoja. Z pracovného a rokovacieho materiálu boli členmi Sektorovej rady prijaté a odsúhlasené základné sektorové premisy v znení:

• Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad zachovania života na vidieku. 

• Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený systém celoživotného vzdelávania.

• Sociálna ekonomika.

• Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, zdravej výživy a strategickej sebestačnosti.

• Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácií a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe.  

Následne bol prijatý harmonogram činnosti s konkrétnymi úlohami na ďalšie obdobie. Jednou z nich  bolo dokončenie  sumarizácie dopadov na  ľudské zdroje, podľa schválených premís. Schválené ekonomické makroukazovatele, špecifické sektorové ukazovatele vrátane ukazovateľov zamestnanosti na základe, ktorých budú spracované  sektorové analýzy, ďalej budú špecifikované kľúčové a kritické činitele pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu, ako súčasť II. cyklu tvorby sektorovej stratégie. 

V závere sa prítomní uzniesli na ďalšom termíne rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční  27. januára 2020 v Žiline.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.