Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

14.11.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa uskutočnilo v dňoch 14. – 15. novembra 2019 v hoteli Spolcentrum vo Svite. Nosnou témou rokovania bolo stanovenie premís strategického rozvoja sektora v horizonte do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Prítomní boli jednak zástupcovia zamestnávateľských subjektov, a to výrobcov chemikálií, plastov i liečiv, ako i akademici z popredných slovenských univerzít, zástupca odborového zväzu či farmaceutka Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Prítomným členom a členkám bolo predstavené zloženie štyroch navrhnutých pracovných skupín, ktoré tvoria odborníci a odborníci z rovnako širokého spektra odborností, ako samotnú Sektorovú radu. Rada bola informovaná o výsledkoch Spoločného rokovania Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI a vrcholových predstaviteľov sektorových rád, ktoré sa uskutočnilo v predchádzajúcom mesiaci. Sektorová rada víta iniciatívu na inštitucionalizáciu Aliancie a pripravuje sa na možnosť zapojenia do budúcich projektov, v súvislosti s ktorými môžu jej členovia byť oslovení. 

Diskutovaná bola aj garancia národných štandardov zamestnaní (NŠZ) u vedeckých zamestnaní v chémii (tzn. Jadrový chemik, Organický chemik a i.), ktoré boli v predošlom období garantované Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport. Okrem šiestich vedeckých zamestnaní prebrala Sektorová rada garanciu aj nad NŠZ Technik chemik a Laborant biochemik. NŠZ Umývač laboratórneho skla sa naopak, rozhodla zo sústavy povolaní vyradiť, nakoľko sa prítomní experti jednomyseľne zhodli, že takéto zamestnanie samo o sebe v praxi neexistuje, a ide o súčasť pracovnej náplne mnohých ďalších zamestnaní. 

Takisto bolo upozornené na garanciu NŠZ Geochemik a Biochemik, ktoré sú momentálne garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; a Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby. V oboch prípadoch vzdelávajú osoby pripravujúce sa na výkon povolania chemické ústavy vysokých škôl a univerzít, hoci zamestnávateľmi týchto odborníkov sú prevažne ekonomické subjekty pôsobiace v ťažbe a úprave surovín; resp. v zdravotníctve. V prípade NŠZ Geochemik bolo navrhnuté posúdenie obsahu karty zamestnania po jej vypracovaní Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu. V prípade NŠZ Biochemik bola navrhnutá zmena garancie v nadchádzajúcom období a prevzatie garancie nad štandardom Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu, nakoľko je v nej zastúpená a veľmi aktívna prof. Marta Kollárová, ktorá vedie Ústav biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. 

V mesiacoch pred rokovaním členky a členovia Sektorovej rady vynaložili veľké úsilie pri kvalifikovanej a obsiahlej príprave premís strategického rozvoja. K dňu začiatku rokovania bolo do Informačného systému SRI vložených až 15 návrhov premís. Nakoľko sa jednotlivé texty v mnohých oblastiach tematicky prekrývali a dopĺňali, na návrh projektovej manažérky SRI a tajomníčky Sektorovej rady boli súvisiace a duplicitné časti návrhov pospájané do piatich pracovných tematických okruhov. Po zanietenej diskusii sa prítomní na rokovaní zhodli na šiestich premisách strategického rozvoja pre chemický a farmaceutický priemysel, a to na nižšie uvedených: 

1. Digitálna transformácia sektora, automatizácia a robotizácia chemickej a farmaceutickej výroby a vývoj a implementácia inovatívnych riešení 

2. Celospoločenská popularizácia chémie a farmácie 

3. Zlepšovanie edukačného procesu vrátane celoživotného vzdelávania v reakcii na inovačné výzvy v odvetví

4. Európske výzvy v znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie, prechodu na obehovú ekonomiku a maximálne priblíženie sa klimaticky neutrálnemu priemyslu

5. Medzisektorová a medzinárodná kooperácia s významnými odberateľskými odvetviami chemických a farmaceutických výrobkov a s environmentálnymi expertmi

6. Pružné prispôsobenie sa pracovísk a zamestnávateľsko-zamestnaneckých vzťahov v odvetví meniacemu sa charakteru práce

Mnohé technologické zmeny príznačné pre štvrtú priemyselnú revolúciu už každodenný charakter práce v sektore zasiahli a sú pre jeho zamestnankyne a zamestnancov bežnou realitou. S príchodom masívnejšej digitalizácie a automatizácie výroby, a hlbším prienikom týchto trendov do prostredia malých a stredných podnikov, bude nutné jednak operatívne preškoľovanie, a sústavné celoživotné vzdelávanie pracovnej sily v sektore; a rovnako reflektovanie týchto zmien vo vzdelávacom procese na všetkých stupňoch vzdelávania, počnúc materskou školou. 

V neposlednom rade, aby výroba chemikálií, plastov a liečiv a spracovanie ropy mohli byť naďalej významnými tvorcami HDP a zachovali si svoje tradične silné postavenie v domácej ekonomike, je potrebná popularizácia až destigmatizácia pojmu ,chémia‘ medzi širokou verejnosťou. Chémia a farmácia sú vednými disciplínami a zároveň výrobnými odvetviami, ktoré ponúkajú odpovede na mnohé čoraz pálčivejšie problémy kvality života a celej spoločnosti, či už ide o boj proti civilizačným ochoreniam, adaptáciu na klimatickú zmenu alebo hľadanie nových spôsobov výroby a recyklácie predmetov, strojov, potravín a nespočetného množstva iných tovarov. 

Sektor chémie a farmácie má bezpochyby úzke napojenie na mnoho ďalších odvetví, napríklad energetiku, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, automobilovú výrobu, stavebníctvo, odpadové hospodárstvo a ďalšie. Práve preto považuje Sektorová rada za kľúčové, aby súčasní a budúci pracovníci sektora mali dobre rozvinuté interpersonálne zručnosti, ktoré im umožnia efektívne komunikovať s odborníkmi zo súvisiacich odvetví, so zákonodarcami, environmentálnymi expertmi i celou širokou verejnosťou. 

Plné znenie premís strategického rozvoja bude v nasledujúcich troch týždňoch sfinalizované a schválené. Na základe iniciatívy garanta Sektorovej rady budú tieto premisy už v roku 2019 šírené medzi desiatky zamestnávateľov pôsobiacich v sektore prostredníctvom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, aby mohla byť stratégia ‚živá‘ medzi tými, ktorých sa bytostne týka. 

 

Po tretí raz sa rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu uskutoční 11. februára 2020. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.