Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

2. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

25.11.2019

V utorok 26. novembra 2019 sa v priestoroch Hotela Tilia v Pezinku konalo druhé rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. To svojou náplňou nadväzuje na prvé, ktoré sa konalo 24. septembra 2019 v Trnave.

Program rokovania otvoril predseda Sektorovej rady Robert Schmidt privítaním členov a poďakovaním za participáciu na prípravách k stratégii a najmä s ohľadom na identifikáciu premís a dopadov na ľudské zdroje. Tajomník Sektorovej rady Ľuboslav Blišák následne predstavil program rokovania a venoval sa jednotlivým bodom rokovania, ktoré obnášali zmeny v inštitucionálno-personálnom zložení, vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, návrhu na presun NŠZ (konkrétne zo Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože – NŠZ s názvom Vlásenkár – výrobca parochní), či aktuálnemu stavu sektora. Tajomník sa vo svojej prezentácii venoval aktuálnej situácii a štatistickým údajom v sektore, najmä z pohľadu ľudských zdrojov.

Keďže Sektorová rada zahrňuje z pohľadu živností hneď päť rôznych a samostatných odvetví, pripraviť podklady na patričnej úrovni bolo do značnej miery sťažené o tento aspekt multidisciplinarity. Stanovenie kvalifikovaných premís a dopadov na ľudské zdroje, bolo výsledkom kooperácie niekoľkých samostatných pracovných skupín, či už na tomto rokovaní Sektorovej rady, alebo v prípravnej fáze, kedy prebiehali rokovania piatich pracovných skupín samostatne. Za obdobie pred rokovaním Sektorovej rady sa vytvorilo päť pracovných skupín so zameraním na potravinárstvo, strojárstvo, stavebníctvo, osobné služby (tzv. beauty služby) a tradičné remeslá. V hlavnom bode rokovania Sektorovej rady členovia schvaľovali dopady na ľudské zdroje a premisy, ktoré sa vyprofilovali na rokovaní, berúc ohľad na medzisektorové prieniky. Výsledné znenia premís sú tieto:

Premisa I: Zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality remeselných činností a poskytovaných služieb rozvojom inovatívnych a odborných zručností.

Premisa II: Adaptácia pracovnej sily na digitalizáciu a dynamiku zmien v sektore s ohľadom na zvyšovanie praktických zručností.

Premisa III: Podporovanie tradičných remesiel s dôrazom na ich ochranu, udržateľnosť a inovatívne spôsoby odovzdávania ďalším generáciám.

Zapracovanie posledných pripomienok majú na zodpovednosť vlastníci premís. O finálnej podobe premís a dopadov sa bude hlasovať tzv. per rollam. Okrem tejto agendy sa členovia Sektorovej rady venovali aj ďalším aktivitám, za vše spomeňme vykreovanie reprezentatívneho poslania sektora, pričom bola vybratá táto myšlienka:

Kvalitný remeselník sa nemusí báť o budúcnosť, pretože táto doba hlási návrat k remeslám a do popredia sa dostáva staré-známe heslo – “remeslo má zlaté dno”.

V závere rokovania sa program sústredil na harmonogram činností, ktoré v blízkej dobe čakajú členov Sektorovej rady a na následné hlasovanie o Záveroch z rokovania. Zúčastnení členovia Sektorovej rady boli oboznámení s približným termínom 3. rokovania Sektorovej rady, ktorá predbežne vychádza v 3. resp. 4. týždni mesiaca marec 2020. Miesto rokovania bude vybrané rozhodnutím predsedu, garanta a tajomníka SR.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.