Zisťovanie potrieb používateľov SK ISCO-08

07.10.2019

Aktualizácia národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je jednou z hlavných aktivít národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je najvýznamnejšou sociálnou klasifikáciou, ktorá sa využíva nielen na štatistické účely a prepájanie ponuky a dopytu na trhu práce, ale tvorí aj základ na tvorbu národných štandardov zamestnaní, prostredníctvom ktorých sa popisujú nároky trhu práce na jednotlivé pracovné miesta a objektívne signalizujú požiadavky zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti a kompetencie  absolventov študijných a učebných odborov stredných a vysokých škôl.  

Národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je v súčasnosti vydaná Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 384/2015 Z. z. a je implementovaná v celej Slovenskej republike. 

Ak patríte medzi jej používateľov, prosíme využite príležitosť aktívne zasiahnuť do jej aktualizácie, a to vyplnením elektronického dotazníka na webovej adrese: https://forms.gle/7rYZvoMRj6JPwyHQ9

 

Ďakujeme Vám za včasné a hodnoverné vyplnenie dotazníka do 24.10. 2019. 

 

Aj Vašim pričinením vylepšíme túto klasifikáciu.  

 

Realizačný tím SRI

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.