Dynamický progres práce Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo na sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov

10.10.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo sa uskutočnilo 10. októbra 2019 v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici, ktorá je Mestom kultúry 2019. Predseda a garantka Sektorovej rady úvodom poďakovali prítomným členom za ich doterajšiu aktívnu spoluprácu na aktivitách Sektorovej rady od spustenia NP SR, pričom Sektorová rada patrí spolu so Sektorovou radou pre elektrotechniku medzi prvé sektorové rady, ktoré zrealizovali už svoje druhé rokovania. 

Tajomník Sektorovej rady zosumarizoval aktuálny stav týkajúci sa inštitucionálno-personálneho zloženia Sektorovej rady, ktorá po doplnení o nového člena – riaditeľa Creative Industry Košice Ing. arch. Michala Hladkého má 24 členov. Na základe vyhodnotenia plnenia úloh uložených v záveroch z 1. rokovania Sektorovej rady možno konštatovať, že členovia Sektorovej rady participovali na tvorbe návrhov nových zamestnaní na doplnenie do zoznamu garantovaných NŠZ, ako aj na sumarizácii národných, resp. medzinárodných strategických dokumentov ako podkladových materiálov na vypracovanie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu.  

Námety členov k premisám do sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov boli zosumarizované do pracovnej verzie 1. cyklu Stratégie a tajomník tiež obdržal prvé námety členov k ratingu poskytovateľov vzdelávania, ktoré boli zosumarizované do návrhov oblastí ratingu na ďalšie rozpracovanie konkrétnejších kritérií pre jednotlivé druhy škôl. Práve uvedené dva body tvorili gro pracovného programu zasadnutia Sektorovej rady, počas ktorého bol priestor pre členov Sektorovej rady na pripomienkovanie a dopĺňanie obsahu pracovnej verzie 1. cyklu stratégie, pokiaľ ide o 1. Charakteristiku a poslanie sektora kultúry, 2. Kľúčové trendy a zmeny ovplyvňujúce sektor kultúry a 3. Základné premisy smerovania sektora a predpokladaný dopad na ľudské zdroje. K jednotlivým častiam prebehla diskusia a boli navrhnuté úpravy, resp. doplnenia. Členom Sektorovej rady bola v tejto súvislosti predstavená nová funkcionalita Informačného systému SRI na tvorbu a pripomienkovanie jednotlivých cyklov Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu.  

Kľúčovým bodom rokovania bolo tiež posúdenie ideových námetov oblastí ratingu poskytovateľov vzdelávania v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu obdržaných od členov Sektorovej rady. Z pôvodne 13 navrhovaných oblastí sa členovia Sektorovej rady zhodli na definovaní a ďalšom rozpracovaní 4 oblastí ratingu: 

a) Monitorovanie výsledkov poskytovaných vzdelávacích programov vo vzťahu k uplatniteľnosti pracovnej sily na trhu práce podľa povolaní v sektoroch; 

b) Participácia na sektorových partnerstvách a sektorových dohodách so zamestnávateľskými subjektami, vedecko-výskumnými inštitúciami a ďalšími inštitúciami v rámci sektoru kultúry a kreatívneho priemyslu; 

c) Zapojenie žiakov a absolventov školy do národných a medzinárodných súťaží; 

d) Realizácia zisťovania spätnej väzby/hodnotenia vzdelávacej inštitúcie – tzv. „reputácia školy“. 

Členovia Sektorovej rady na rokovaní odsúhlasili presun 9 národných štandardov zamestnaní týkajúcich sa oblasti vedy a výskumu spadajúcich do kultúry a kreatívneho priemyslu zo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport do garancie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo v súvislosti s dohodou medzi MPSVR SR a KOZ SR týkajúcej sa zmeny v rozsahu kompetencií Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport. Zároveň boli odsúhlasené a do zoznamu garantovaných NŠZ doplnené na vypracovanie nové NŠZ týkajúce sa dizajnu a jednotný štandard riadiaceho pracovníka (manažéra) v oblasti kultúry. 

Záverom tajomník Sektorovej rady informoval členov Sektorovej rady o harmonograme činnosti a úloh na najbližšie obdobie, počas ktorého bude kladený dôraz na finalizáciu 1. cyklu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a konkretizáciu kritérií ratingu poskytovateľov vzdelávania so špecifikáciou ich hodnotenia/posudzovania v praxi. Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 13. februára 2020 v Bratislave. Konkrétne miesto rokovania bude určené.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.