Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

03.10.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 3. októbra 2019 v priestoroch Hotela Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach.  

Členovia Sektorovej rady sa stretli na druhom rokovaní po približne troch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 15 z 23 členov Sektorovej rady, vrátane garanta a predsedníčky, čo predstavuje približne 65 % účasť. Ostatných osem členov Sektorovej rady vopred hlásilo svoju neúčasť z osobných alebo pracovných dôvodov. 

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedníčky a garanta Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. V období medzi prvým a druhým rokovaním došlo len k obmene jedného člena Sektorovej rady. Pán Ing. Jozef Mihalčin zástupca IS – Industry Solutions, a.s. odstúpil z členskej základne z dôvodu pracovnej vyťaženosti a na jeho miesto bol nominovaný pán Ing. Jozef Adam, zástupca BSH Drives and Pumps s.r.o. Členská základňa bola zároveň rozšírená o jedného člena Sektorovej rady, pána Doc. Ing. Mikuláš Bittera PhD., zástupcu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Následne boli odovzdané menovacie dekréty novým členom Sektorovej rady a členom, ktorí neboli prítomní na prvom rokovaní. 

V nasledujúcom paneli garant Sektorovej rady odprezentoval niektoré zahraničné trendy a analýzy zaoberajúce sa vplyvom 4. priemyselnej revolúcie na ľudské zdroje.  

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na prvom rokovaní. Hlavné úlohy boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor elektrotechniky na národnej a medzinárodnej úrovni a návrhy premís strategického smerovania sektora. Výstupy zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi priebežne v období medzi prvým a druhým rokovaním.  

Na základe obdržaných výstupov bol formulovaný predsedníčkou a garantom Sektorovej rady sumárny návrh premís  strategického smerovania sektora, ktorý bol predmetom druhého rokovania. Na rokovaní sa členovia Sektorovej rady zhodli na nasledovnom znení piatich premís:  

– Premisa I: Automatizácia, robotizácia, digitalizácia a optimalizácia. 

– Premisa II: Dynamika zmien elektrotechnických postupov a produktov, tlak na zmenu zručností pracovnej sily v elektrotechnickom priemysle. 

– Premisa III: Popularizácia elektrotechnických povolaní pre mladú generáciu s cieľom získania kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor. 

– Premisa  IV: Prudký nárast smart prvkov prierezovo vo všetkých oblastiach života a priemyslu. 

– Premisa V: Zvýšenie kapacít ľudských zdrojov na plnenie záväzkov SR v rámci zavádzania alternatívnych pohonov. 

Úloha vypracovať jednotlivé premisy bola stanovená vybraným jednotlivcom a nie celej Sektorovej rade, aby bolo možné zistiť prístup príslušných členov k plneniu úlohy. Následne budú po vypracovaní premís všetci členovia Sektovej rady pripomienkovať vypracované výstupy cez IS SRI. Zapracovanie pripomienok majú na zodpovednosti predsedníčka a garant Sektorovej rady. O finálnej podobe premís sa bude hlasovať per rollam na konci novembra. 

Prvý cyklus Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov obsahuje aj ďalšiu podúlohu – formuláciu poslania sektora v horizonte do roku 2030 s osobitným zameraním na ľudské zdroje.  

Táto úloha bola po vzájomnom vyjadrení názorov priradená zástupcom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky so stanoveným termínom do konca októbra. Členovia budú následne vypracovaný výstup o poslaní sektora pripomienkovať do 14. novembra 2019, kedy sa pre členov uvedená úloha uzavrie. Predsedníčka a garant Sektorovej rady budú zodpovední za zapracovanie pripomienok. 

Súčasťou programu bol Návrh kritérií hodnotenia kvality/ratingu poskytovateľov vzdelávania. V rámci tohto panelu bolo garantom Sektorovej rady prezentovaných päť kritérií hodnotenia vzdelávania:  

– Kritérium 1: Profilácia školy,  

– Kritérium 2: Uplatniteľnosť absolventov, 

– Kritérium 3: Veľkosť a kapacita školy, 

– Kritérium 4: Úroveň spolupráce so zamestnávateľmi, 

– Kritérium 5: Centrum odborného vzdelávania a prípravy. 

Po odprezentovaní horeuvedených kritérií členovia Sektorovej rady v rámci následnej diskusie poukázali na všeobecne nedostatočné kapacitné využitie stredných škôl na Slovensku, ktoré je v súčasnosti pod úrovňou 40%.  

Program rokovania obsahoval aj návrh na presun národných štandardov zamestnania (ďalej len „NŠZ“) zo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport do Sektorovej rady pre elektrotechniku. Návrh obsahoval tri NŠZ:  

– Fyzik mechanik (SK ISCO-08: 2111008) 

– Metrológ – vedecký pracovník (SK ISCO-08: neuvedené) 

– Technik metrológ (SK ISCO-08: 6222012) 

Všetky tri návrhy na presun NŠZ boli zamietnuté. Členovia Sektorovej rady sa zhodli, že uvedené NŠZ sú vhodnejšie na presun do Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. 

Posledným bodom programu rokovania bolo hlasovanie o Záveroch z rokovania, v ktorom sú zakotvené úlohy pre členov Sektorovej rady na nadchádzajúce obdobie a k nim prislúchajúce termíny. Závery z druhého rokovania Sektorovej rady boli zaslané všetkým členom Sektorovej rady na emailové adresy uvedené v informačnom systéme IS SRI. 

Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 6. februára 2020. Miesto rokovania ešte nebolo určené.  

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.