Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

16.10.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 16. októbra 2019 v priestoroch Hotela Stupka na Táloch.  Členovia sa stretli po štyroch mesiacoch od prvého rokovania Sektorovej rady. Rokovania sa zúčastnilo 19 z 21 členov Sektorovej rady (90 %).  Dve členky Sektorovej rady boli ospravedlnené vzhľadom na zdravotné komplikácie. 

Rokovanie otvorila tajomníčka Sektorovej rady a následne dala slovo predsedovi a garantovi. Bola zdôraznená a ocenená aktívna účasť členov pri aktivitách súvisiacich s činnosťou Sektorovej rady. V období medzi prvým a druhým rokovaním došlo len k zmene zástupcu Mondi SCP, a.s.. Pani Kubáňová zo zdravotných dôvodov opustila členskú základňu Sektorovej rady a namiesto nej sa pridala pani Podolcová zastupujúca spoločnosti Mondi SCP, a.s.. Následne boli odovzdané menovacie dekréty novým členom Sektorovej rady a členom, ktorí neboli prítomní na prvom rokovaní.

Hlavným bodom rokovania bola tvorba premís sektora, ktoré sa formulovali z pôvodných návrhov dvoch pracovných skupín sektora. Z navrhovaných ôsmich premís sa finálne odsúhlasilo päť premís sektora reflektujúce obe odvetvia.  Medzi ďalšie aktivity prebiehajúce počas rokovania bola diskusia o garantovaných štandardoch zamestnaní, analýze sektora z pohľadu ľudských zdrojov a určenie úloh. Posledným bodom programu rokovania bolo hlasovanie o Záveroch z rokovania, v ktorom sú zakotvené úlohy pre členov Sektorovej rady na nadchádzajúce obdobie a k nim prislúchajúce termíny. 

Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 6. februára 2020. Miesto rokovania ešte nebolo určené. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.