Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

17.10.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 17. októbra 2019 v priestoroch Hotela Spolcentrum vo Svite.  

Členovia Sektorovej rady sa stretli na druhom rokovaní po približne troch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 9 z 23 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu. Ostatní členovia Sektorovej rady vopred ohlásili svoju neúčasť z osobných alebo pracovných dôvodov. 

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. V období medzi prvým a druhým rokovaním došlo len k obmene tajomníka Sektorovej rady. Následne boli odovzdané menovacie dekréty tým členom, ktorí neboli prítomní na prvom rokovaní. 

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na prvom rokovaní. Hlavné úlohy boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor administratívy, ekonomiky a manažmentu na národnej a medzinárodnej úrovni a návrhy premís strategického smerovania sektora. Výstupy zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi priebežne v období medzi prvým a druhým rokovaním.  

Od členov Sektorovej rady, tajomník obdržal aj návrh premís strategického smerovania sektora, ktorý bol predmetom druhého rokovania. Na rokovaní sa členovia Sektorovej rady zhodli na nasledovnom znení štyroch premís:  

– Premisa I: Digitalizácia a automatizácia administratívnych procesov v súkromnom a verejnom sektore,

– Premisa II: Slovenská ekonomika ako súčasť globálneho trhu,

– Premisa III: Moderný manažment pružne reagujúci na zmeny otvorenej ekonomiky,

– Premisa IV: Rozšírenie kompetenčného štandardu vybraných prierezových zamestnaní.

Úloha vypracovať premisy bola stanovená vybraným členom Sektorovej rady, aby bolo možné zistiť prístup a záujem príslušných členov o plnenie úlohy. Následne budú po vypracovaní premís všetci členovia Sektovej rady pripomienkovať vypracované výstupy cez IS SRI. Zapracovanie pripomienok majú na zodpovednosti predseda a garant Sektorovej rady. O finálnej podobe premís sa bude hlasovať per rollam v priebehu decembra. 

Prvý cyklus Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov obsahuje aj podúlohu – formuláciu poslania sektora v horizonte do roku 2030 s osobitným zameraním na ľudské zdroje.  

Táto úloha bola po vzájomnej diskusii priradená predsedovi Sektorovej rady so stanoveným termínom do 15. novembra. Členovia budú následne vypracovaný výstup o poslaní sektora pripomienkovať do konca novembra 2019, kedy sa pre členov uvedená úloha uzavrie. Predseda a garant Sektorovej rady budú zodpovední za zapracovanie pripomienok. 

Program rokovania obsahoval aj návrh na presun národných štandardov zamestnania (ďalej len „NŠZ“) zo Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch do Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment. Návrh obsahoval jeden NŠZ:  

– Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru (SK ISCO-08: 3339003) 

Tento návrh bol schválený. 

Posledným bodom programu rokovania bolo hlasovanie o Záveroch z rokovania, v ktorom sú zakotvené úlohy pre členov Sektorovej rady na nadchádzajúce obdobie a k nim prislúchajúce termíny. Závery z druhého rokovania Sektorovej rady boli zaslané všetkým členom Sektorovej rady na emailové adresy uvedené v informačnom systéme SRI. 

Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 27. februára 2020. Miesto rokovania ešte nebolo určené.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.