Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Aliancia sektorových rád je schopná a pripravená napĺňať nové náročné úlohy

22.10.2019

Členovia Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI, predsedovia a garanti sektorových rád v pondelok (21.10.2019) rokovali v Novom Smokovci o súčasnom stave a výzvach na najbližšie obdobie v súvislosti s realizáciu Národného projektu SRI.

Vyše 60 účastníkov rokovania privítal štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Branislav Ondruš ktorý v rámci svojho vystúpenia predstavil postavenie a úlohu ministerstva v projekte SRI, v Aliancii sektorových rád („aliancia“) a Riadiacom výbore SRI (RV SRI). V ďalšej časti rokovania tajomníčka aliancie, Lucia Dítětová, zhodnotila bilanciu dosiahnutých výsledkov projektu SRI a účastníkom bola predstavená funkcionalita inovovaného webového portálu www.sustavapovolani.sk.

V ďalšom bode programu sa prerokovávala organizačná zmena Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie a šport. Uvedená sektorová rada nemá kapacitu na plnenie úloh v procese tvorby a revízie NŠZ, ktoré majú špecifický odvetvový charakter. V rámci diskusie k tejto problematike zaznelo viacero návrhov, nakoniec účastníci schválili zmenu pôsobnosti Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport odčlenením vedy a výskumu do iných sektorových rád podľa prevahy vykonávaných zamestnaní v jednotlivých odvetviach a jej začlenenie do štruktúry sektorových rád pod novým názvom: Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport. Účastníci zároveň prijali odporúčanie p. Pavla Ondeka, aby vznikla expertná skupina na kooperáciu so sektorovými radami pri určovaní požiadaviek trhu práce na vedecké a výskumné pozície a dohľad nad definovaním prierezových kompetencií pre vedecké a výskumné pozície. 

Medzi najzásadnejšie body rokovania patrila inštitucionalizácia Aliancie sektorových rád. Branislav Ondruš predstavil genézu pôsobenia aliancie, minulé úlohy a potreby, na plnenie ktorých pred viac ako 10 rokmi vznikla, ale hlavne súčasné výzvy a úlohy ktoré by aliancia na seba mohla prevziať. Jedná sa tak o činnosti a pôsobnosti sektorových rád napr. pre potreby vzdelávania (rekvalifikácie) tak aby boli splnené potreby rezortu MPSVR a pôsobnosť sektorových rád sa rozšírila z úzkej pôsobnosti čisto tvorby a údržby Národnej sústavy povolaní oveľa širšie na ďalšie oblasti napr. v oblasti znalostí, zručností, s prepájaním vzdelávania s potrebami trhu práce. V roku 2017 vznikla dohoda o zakotvení  pôsobnosti sektorových rád pre účely celoživotného vzdelávania v oblasti definovania kvalifikačných štandardov. Branislav Ondruš ďalej uviedol, že keď sa v roku 2018 z iniciatívy RÚZ konala na pôde NR SR významná konferencia na tému reformy terciárneho vzdelávania, bola to práve aliancia, ktorá bola predstavená ako inštitúcia, ktorá by mohla a mala pripraviť koncept reformy terciárneho. vzdelávania.

„Aliancia sektorových rád je schopná a pripravená napĺňať nové náročné úlohy, ale je preto  nevyhnutná zmena jej formy,“ vyhlásil štátny tajomník a vyzval účastníkov, aby sa vyjadrili k spôsobu inštitucionalizovania aliancie.

V rámci konštruktívnej diskusie sa postupne kryštalizovali názory na budúcu formu a fungovanie aliancie. „Aliancia ako inštitúcia, ktorá dá dokopy 600 ľudí, potrebuje mať perspektívu v tom, že bude existovať o rok, dva,…tri. Stratili sme niektorých expertov a členov sektorových rád len  preto, že sa príliš dlho čakalo na spustenie projektu SRI…,“ vyhlásil Mário Lelovský a poukázal aj na existujúce návrhy modelov budúceho financovania takéhoto subjektu. 

Na záver diskusie k tomuto bodu účastníci schválili zámer na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Aliancia sektorových rád a dohodli prvé potrebné kroky a ich harmonogram, smerujúce k napĺňaniu tohto zámeru.

V pozitívnom duchu na rokovaní účastníci tak schválili aj zámer na rozšírenie pôsobnosti aliancie v oblasti prípravy reformy terciárneho vzdelávania, rozšírenie pôsobnosti aliancie v oblasti prípravy reformy celoživotného vzdelávania a partnerstvo aliancie so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ), zastúpenej na rokovaní prof. Redhammerom, v úlohe komunikátora požiadaviek SAAVŠ voči sektorovým radám, čím sa aliancia a sektorové rady zapoja do akreditačného procesu vysokých škôl.

Skoro šesť hodinové rokovanie tak dospelo ku konkrétnym výsledkom a po jeho ukončení mohol zasadať samostatne riadiaci výbor, aby v efektívnom formáte rozhodol o ďalších potrebných krokoch na najbližšie obdobie.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.