Zahájenie činnosti Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI

29.09.2019

Dňa 24. septembra 2019 bolo zrealizované prvé rokovanie pracovnej skupiny pre oblasť „Všeobecných kľúčových kompetencií“ ako jednej z dvoch pracovných skupín Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI (ďalej len „Expertný tím“). Zúčastnili sa ho vybraní členovia sektorových rád a noví odborníci z oblasti psychológie, vzdelávania, výskumu a pod. Problematika rokovania sa týkala návrhu zmien v kompetenčnom modeli SRI – konkrétne v oblasti „Kľúčových kompetencií“. Tieto sú v kompetenčnom modeli rozdelené na dve časti: „Všeobecné kľúčové kompetencie“ a „Špecifické kľúčové kompetencie“.

Členom bol odprezentovaný návrh rozdelenia kľúčových kompetencií, konkrétnejšie boli predstavené kategórie a podkategórie v časti všeobecných kľúčových kompetencií. Na rokovaní si členovia odsúhlasili zaradenie do jednotlivých čiastkových pracovných skupín, ktoré budú samostatne riešiť jednotlivé kategórie a podkategórie všeobecných kľúčových kompetencií a zároveň si odsúhlasili vedúcich pracovných skupín. O pár dní na to, sa dňa 27. septembra 2019 konalo prvé rokovanie druhej pracovnej skupiny pre oblasť „Špecifických kľúčových kompetencií“, kde bola opäť vedúcou Expertného tímu – Ing. Monikou Donovalovou podrobne odprezentovaná najmä problematika návrhu rozdelenia kategórií, podkategórií a položiek špecifických kľúčových kompetencií pre zúčastnených členov pracovnej skupiny.

V diskusii na oboch pracovných rokovaniach zazneli viaceré podnetné návrhy na zmenu a doplnenie modelu kľúčových kompetencií. Úlohou v najbližšom období (do 4. októbra 2019) oboch pracovných skupín je, v spolupráci v skupinkách, dodať návrhy na zmenu a doplnenie modelu kľúčových kompetencií, aby bolo možné sfinalizovať ich základnú štruktúru a rozdelenie. Následne budú jednotlivé kategórie, v súlade s vypracovaným „Manuálom na tvorbu popisiek pre všeobecné a špecifické kľúčové kompetencie“ upravované z pohľadu návrhu charakteristík jednotlivých kategórií, podkategórií a položiek kľúčových kompetencií.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.