Rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

25.09.2019

Vo štvrtok 25.9.2019 sa uskutočnilo prvé rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len ,,Sektorová rada“)  v Oravskom Háji Garden Hotel & Resort. Činnosť Sektorovej rady sa obnovila po štyroch rokoch vďaka Národnému projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len ,,SRI“).

Národný projekt SRI nadväzuje na výsledky projektu Národná sústava povolaní a je realizovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Sektorová rada je zriadená v zmysle § 35b) zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

V Sektorovej rade pôsobí 30 členov. Inštitucionálne zloženie Sektorovej rady bolo vytvorené na základe reprezentatívnosti Sektorovej rady, ktoré vyplýva z jej štatútu. Na 1. rokovaní Sektorovej rady bolo prítomných 26 členov reprezentujúcich zamestnávateľov, profesijné/zamestnávateľské združenia, príslušné orgány štátnej správy, sociálnych partnerov, samosprávny kraj, odborovú organizáciu a úrad práce. 

Rokovanie bolo otvorené príhovorom garanta Sektorovej rady RNDr. Otom Nevickým, MBA (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení). Po jeho úvodných slovách pokračoval v príhovore predseda Sektorovej rady MUDr. Igor Pramuk, MPH (Asociácia nemocníc Slovenska). Ďalej nasledoval príhovor Tajomníčky Aliancie Sektorových rád, ktorá po svojom príhovore odovzdala menovacie dekréty garantovi a predsedovi Sektorovej rady. Následne predseda Sektorovej rady odovzdal menovacie dekréty všetkým zúčastneným členom Sektorovej rady. Cieľom úvodného prvého rokovania bolo oboznámiť členov s hlavnými úlohami a cieľmi projektu SRI. Dôležitou súčasťou bolo taktiež odprezentovanie hlavných úloh, na  ktorých budú pracovať členovia Sektorovej rady. Členom bol predstavený Informačný systém SRI a jeho funkcionality – Tvorba stratégie a výkazníctvo. 

Záverom programu Sektorovej rady bolo hlasovanie o záveroch z 1. rokovania Sektorovej rady. Na rokovaní bol odsúhlasený termín 2.rokovania Sektorovej rady, ktorí sa uskutoční 27.11.2019.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.