Rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

18.09.2019

V stredu 18. septembra 2019 sa uskutočnilo prvé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu (ďalej len „Sektorová rada“), čím sa obnovila činnosť Sektorovej rady takmer po štyroch rokoch. Rokovanie prebiehalo v priestoroch Hotela Color v Bratislave.  

Hlavným dôvodom rokovania bol začiatok realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Členská základňa Sektorovej rady prešla len čiastočnou obmenou, pretože väčšia časť členov pôsobila v Sektorovej rade aj v predchádzajúcich obdobiach projektu. Celkové inštitucionálne zloženie Sektorovej rady bolo tvorené na základe reprezentatívnosti Sektorovej rady vyplývajúcej z jej Štatútu.  

V Sektorovej rade sú zastúpené rôznorodé inštitúcie prezentujúce aspekty zamestnávateľov, zamestnancov, vzdelávania, územnej samosprávy, štátnej správy a úradov práce.  

Prvého rokovania sa zúčastnilo 22 členov Sektorovej rady a štyria členovia vopred ospravedlnili svoju neúčasť. 

Rokovanie začalo v priateľskej nálade úvodným slovom garanta a predsedu Sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád. Následne si členovia prevzali menovacie dekréty od predsedu Sektorovej rady, pána Vladimíra Tonku.  

Tajomníkom Sektorovej rady bol predstavený program rokovania a stav vypracovania národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), opisujúcich požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon zamestnaní, z predchádzajúcich etáp projektu. 

V rámci rokovania predstavila Lucia Dítětová, tajomníčka Aliancie sektorových rád, problematiku sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (v rozmedzí rokov 2020 až 2030), prognózu vývoja, aké budú kľúčové kompetencie pre fungovanie, či dopady na ľudské zdroje. Vyjadrený bol návrh vytvárania pracovných skupín z erudovaných odborníkov, ktorí sa vyznajú v strategických dokumentoch na národnej a medzinárodnej úrovni. Nosnou myšlienkou bola rozdielnosť znalostí jednotlivých členov Sektorovej rady a do uvedenej činnosti zapojiť najmä tých, pre ktorých je problematika vytvárania strategických dokumentov bližšia.  

V ďalšom priebehu rokovania boli prezentované aj ostatné kľúčové aktivity Sektorovej rady pozostávajúcich z revízie NŠZ, ratingu poskytovateľov vzdelávania v oblasti energetiky vrátane tvorby sektorových dohôd medzi zamestnávateľmi a inštitúciami celoživotného vzdelávania. 

Súčasťou rokovania bolo aj predstavenie Informačného systému SRI a jeho funkcionality – Tvorba stratégie a výkazníctvo. Na spomenuté funkcionality ako aj na metodiku tvorby sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov obdržali členovia Sektorovej rady manuál v tlačenej a elektronickej podobe. 

Záver rokovania tvorila diskusia, v rámci ktorej si členovia Sektorovej rady rozdelili revíziu NŠZ garantovaných Sektorovou radou podľa oblasti ich práce.  

Členovia Sektorovej rady sa zároveň dohodli na termíne druhého rokovania, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2019 v rovnakých priestoroch Hotela Color v Bratislave.  

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.