Prvé rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu

12.09.2019

Sektor verejnej správy stojí pred veľkými výzvami. Jednou z nich je aj snaha udržať krok so súkromným sektorom v oblasti ľudských zdrojov (napríklad pri využívaní inovácií, zlepšení ďalšieho vzdelávania i mzdového ohodnotenia zamestnancov verejnej správy). Aj toto bola jedna z veľkých tém prvého spoločného rokovania Sektorovej rady pre verejné služby a správu, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2019 v Bratislave. 

Prvé rokovanie Sektorovej rady prebiehalo podľa vopred odsúhlaseného programu, pričom všetky stanovené body programu boli riadne prerokované. Úvodné slovo si zobral predseda Sektorovej rady, Ing. Milan Muška zo Združenia miest a obcí Slovenska. Pri predstavovaní personálneho zloženia Sektorovej rady boli všetkým zúčastneným členom odovzdané menovacie dekréty. 

Tajomníčka Aliancie sektorových rád PaedDr. Lucia Dítětová v krátkosti predstavila hlavné ciele Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) v rámci ktorého bude Sektorová rada vyvíjať svoje aktivity. Tajomník Sektorovej rady, RNDr. Martin Šuvada, PhD. odprezentoval členom Sektorovej rady prácu v Informačnom systéme SRI a všetky jeho dostupné funkcionality. 

Počas rokovania boli predstavené kľúčové aktivity, ktoré Sektorovú radu čakajú, vrátane tvorby stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor verejnej správy, či tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (NŠZ). Ako absolútna priorita na najbližšie obdobie bola označená tvorba Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte do roku 2030. 

Na rokovaní Sektorovej rady bolo navrhnuté vytvorenie menších pracovných skupín, ktoré by boli viac špecializované na jednotlivé oblasti verejnej správy a zároveň by v užšej skupine mohli častejšie uskutočňovať pracovné rokovania. Bolo dohodnuté, že tieto užšie pracovné skupiny by mali byť primárne tvorené členmi Sektorovej rady, no na obdobie vyriešenia konkrétnych úloh (ad hoc) môžu byť tieto pracovné skupiny doplnené aj o ďalších odborníkov. 

Členovia Sektorovej rady navrhli, že prvú pracovnú skupinu by mohli tvoriť zástupcovia štátnej správy, pričom samostatnú pracovnú skupinu by vytvorili zástupcovia silových zložiek. Aj členovia Sektorovej rady, ktorí pôsobia v samospráve, by mali svoju pracovnú skupinu, rovnako aj členovia Sektorovej rady zameraní na oblasť vzdelávania. Rokovanie sa skončilo schválením záverov z rokovania a rozdelením prioritných úloh Sektorovej rady na najbližšie obdobie. 

 

Rokovanie1a

Rokovanie1b

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.