Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport

15.09.2019

Plánovanie potrieb trhu práce, zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce, žiadúca príprava na povolanie, zvyšovanie zamestnanosti obyvateľstva s požadovanými kľúčovými kompetenciami a s tým súvisiaci rast životnej úrovne sú dôležitými atribútmi, ovplyvňujúcimi oblasť výchovy a vzdelávania.

Práve v uvedených významných oblastiach – trh práce a školstvo – sa už dlhodobo nedarí dosiahnuť súlad medzi požiadavkami zamestnávateľov na kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti pracovnej sily so zameraním a obsahom akreditovaných učebných a študijných odborov, dôsledku čoho vyvstáva problém s uplatniteľnosťou absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce.

Rýchlo meniace sa prostredie, v ktorom žijeme, je pod vplyvom objavovania nových technológií a zavádzania inovácií, na čo je nevyhnutné pružne reagovať aj v školskom vzdelávacom priestore, a to implementáciou výsledkov vedy a výskumu do školských vzdelávacích programov, efektívnejším prenosom požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu do systému vzdelávania, vrátane spätnej väzby, ako vzdelávací systém reaguje v kontexte vývojových tendencií trhu práce.

Na tieto zmeny musia byť pripravené aj ľudské zdroje. Nezastupiteľnú úlohu v tomto kontexte má Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport, ktorá sa na svojom prvom rokovaní dňa 13. septembra 2019 zaoberala nielen strategickým smerovaním sektora do roku 2030 s dopadom na ľudské zdroje, ale i problematikou existujúcich národných štandardov zamestnaní, ktoré bude nevyhnutné revidovať tak, aby sme boli schopní pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu, flexibilne reagujúcu na inovačné prvky a procesy vo všetkých sférach národného hospodárstva Slovenskej republiky. Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport je zložená zo zástupcov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, zamestnávateľov, zástupcov sociálnych partnerov, zástupcov odborovej organizácie a zástupcov vzdelávacích inštitúcií. Predsedom Sektorovej rady je Ing. Pavel Ondek, jej garantkou je PhDr. Monika Uhlerová, PhD.

Prostredníctvom Sektorovej rady je vytvorený pracovný priestor na intenzívnu spoluprácu a systematickú komunikáciu všetkých zainteresovaných subjektov, prizývaných expertov, v rámci ktorého sa budú plniť úlohy a ciele, smerujúce k znižovaniu disparít na trhu práce a zlepšovaniu kvality života občanov.

 

Rokovanie

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.