Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

12.09.2019

V priestoroch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa dňa 12. septembra 2019 uskutočnilo úvodné rokovanie Sektorovej rady, s cieľom obnoviť činnosť tohto združenia v rámci nového Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“). Z celkového počtu 28 členov sa prvého rokovania zúčastnilo 25, čo dotvorilo výbornú atmosféru. Stretli sa všetci relevantní zástupcovia, reprezentujúci zamestnávateľov, ministerstvo dopravy, vzdelávacie inštitúcie, samosprávny kraj, ale taktiež aj odborové organizácie a úrad práce.

Cieľom prvého rokovania bolo oboznámenie členov s aktivitami projektu SRI v rámci nadchádzajúceho 4-ročného obdobia. Rokovanie otvoril oficiálne predseda Sektorovej rady, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, pôsobiaci ako prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Po jeho úvodných slovách nasledoval príhovor zástupcu realizačného tímu projektu SRI – Ing. Mgr. Jozefa Krabáča, ktorý slávnostne odovzdal predsedovi Sektorovej rady menovací dekrét. Okrem neho boli menovacie dekréty odovzdané všetkým členom Sektorovej rady. Od tohto okamihu Sektorová rada oficiálne spustila svoju činnosť. Členovia dostali kompletné informácie o realizácií národného projektu  Národná sústava povolaní, ktoré tvoria základ aktivít v projekte SRI. Následne boli odprezentované dôležité informácie pre tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorej vypracovanie bude hlavnou úlohou v najbližších mesiacoch. Tajomník Sektorovej rady sprevádzal prítomných celým rokovaním a s jeho podporou sa počíta počas celého fungovania.

Členovia Sektorovej rady sú pripravení vykonávať úlohy súvisiace s národným projektom a svojimi odbornými vedomosťami sa budú snažiť prispieť k pozitívnym výsledkom Sektorovej rady.

 

Tešíme sa na spoluprácu a všetkým členom prajeme veľa šťastia!

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.