Prvé rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

24.09.2019

24. septembra 2019 prebehlo v zariadení Hotela Impiq v Trnave prvé rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. V minulosti Sektorová rada participovala na projekte Národná sústava povolaní (NSP) a po štyroch rokoch bola obnovená jej aktivita vďaka Národnému projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). 

Týmto Sektorová rada nadviazala na dosiahnuté výsledky a okrem pôvodných cieľov (ktorými sa snaží napĺňať kontinuálnosť a udržateľnosť) bude pôsobenie Sektorovej rady zamerané aj na ďalšie nové výzvy a ciele a to pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zloženie Sektorovej rady prešlo významnou obmenou a inštitucionálne zloženie je pre potreby a napĺňanie cieľov sektorovej stratégie dostatočne reprezentatívne. Medzi členmi absentuje už len zástupca za oblasť odborov, resp. zástupca za profesiu, resp. oblasť frézovania.  

V Sektorovej rade sú zastúpené rôznorodé inštitúcie. V prevažnej miere sa jedná o zástupcov za zamestnávateľské a profesijné združenia, ktorých početnosť sa radí medzi najlepšie zastúpené spomedzi 24 sektorových rád. Ďalším početným zastúpením sú členovia za stredné školy, pričom okrem sedem takýchto zástupcov sa v Sektorovej rade nachádzajú ďalší členovia, ktorí pôsobili, alebo pôsobia ako pedagogickí pracovníci. Radu ďalej tvoria zástupcovia za zamestnancov, územnú samosprávu, štátnu správu a úrad práce, alebo za Štátny inštitút odborného vzdelávania. Sektorová rada patrí medzi najpočetnejšie.

Prvého rokovania sa zúčastnilo hneď 30 členov Sektorovej rady a pričom ďalší člen avízoval vopred svoju neúčasť. Po úvodnom slove garanta Sektorovej rady Dr. Daniela Širhala (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení) a predsedu Sektorovej rady Roberta Schmidta (Slovenská živnostenská komora), či po odovzdaní menovacích dekrétov sa prešlo k predstaveniu cieľov a očakávaní od nového projektu. Ten predstavila tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Dítětová. Tajomníkom Sektorovej rady bol predstavený informačný systém a stav vypracovania národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).

Lucia Dítětová sa venovala problematike sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (v rozmedzí rokov 2020 až 2030), prognóze vývoja, či problematike kľúčových kompetencií pre fungovanie a dopady na ľudské zdroje. Vyjadrený bol návrh vytvárania pracovných skupín z erudovaných odborníkov, ktorí sa vyznajú v strategických dokumentoch na národnej a medzinárodnej úrovni. Členovia Sektorovej rady budú v blízkej dobe pracovať na zadefinovaní stratégie, poslania sektora, premís, či dopadov na ľudské zdroje. Okrem úloh, ktoré vyplynuli z rokovania sa členovia dohodli na ďalšom termíne rokovania ktoré prebehne koncom novembra 2019.

Rokovanie1a

Rokovanie1b

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.