Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

16.09.2019

V priestoroch hotela Saffron v Bratislave sa v pondelok 16. septembra 2019 o 12,00 hod. začalo prvé oficiálne rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (ďalej len „Sektorová rada“), ktorá po viac ako troch rokoch znovu obnovila svoju činnosť. Na tomto pracovnom rokovaní sa prvý krát stretol odborný tím v novom zložení a členovia Sektorovej rady mali možnosť spoločne prediskutovať problematiku a riešenie témy rozvoja ľudských zdrojov nového Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ (ďalej len „SRI“), ktorý je realizovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Inštitucionálne zloženie Sektorovej rady je v súlade so Štatútom Sektorovej rady, pričom sa zmenilo personálne zastúpenie týchto inštitúcií súvisiace s prirodzenou fluktuáciou zamestnancov a novými úlohami projektu SRI.  

Po úvodnom príhovore garanta Sektorovej rady Emila Macha zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory predseda Sektorovej rady Juraj Mačaj vymenoval členov Sektorovej rady, ktorí si z jeho rúk prevzali menovacie dekréty. Po tomto slávnostnom akte mohla Sektorová rada začať svoju činnosť, právoplatne rokovať pri 86,96 % účasti, prijímať úlohy a závery, ktoré sú záväzné. Na začiatku rokovania vystúpila manažérka projektu zo spoločnosti Trexima Bratislava spol. s r.o. a tajomníčka Aliancie Sektorových rád Lucia Dítětová s prezentáciou projektu SRI a prítomných informovala o etapách jeho vývoja, s ktorým súviseli výsledky ukončeného Národného projektu „Národná sústava povolaní“ (ďalej len „NSP“). Následne hovorila o zámeroch a cieľoch projektu. Hlavným cieľom projektu je pripraviť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v intervale rokov 2020 až 2030, na základe správneho predpokladania a prognózovania vývoja sektora. K tomu smerujú kľúčové aktivity Sektorovej rady, ako napríklad vypracovanie analýz, tvorba sektorovej stratégie s dopadom na ľudské zdroje, vypracovanie ratingu poskytovateľov vzdelávania na základe relevantných ukazovateľov.  V pracovnej časti rokovania sa Sektorová rada sústredila na rozdelenie, revíziu a dopracovanie garantovaných národných štandardov zamestnaní a pri šiestich národných štandardoch zamestnaní bola riešená zmena garancie Sektorovej rady. Členovia boli zaškolení na prácu v informačnom systéme SRI a jeho jednotlivé časti. Pri každom bode rokovania prebiehala živá diskusia, kde sa riešili konkrétne otázky súčasného stavu poľnohospodárstva, predpokladaný vývoj, pripravenosť ľudských zdrojov z hľadiska generačnej výmeny, vedomostná úroveň, potreba inovácií a zavádzanie moderných technológií do tohto sektora. Riešila sa tiež previazanosť poľnohospodárskej výroby s ďalšími sektormi národného hospodárstva a ich vzájomná spolupráca. 

Na konci rokovania všetci zúčastnení jednomyseľne schválili závery a uznesenie z prvého rokovania Sektorovej rady a dohodli sa na termíne konania druhého zasadnutia Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 25. novembra 2019. 

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.