Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Svet strojového učenia, umelej inteligencie, veľkých dát, autonómnych systémov či priemyslu 4.0.

04.07.2019

Svet strojového učenia, umelej inteligencie, veľkých dát, autonómnych systémov či priemyslu 4.0. sa na chvíľu zastavil. Predstavitelia  IT sektora a odborníci sa stretli v dňoch 3.7. – 4.7. 2019  v  GARDEN HOTEL & RESORT, ORAVSKÝ HÁJ, aby oficiálne zahájili svoju prácu pre Národný projekt – Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Uskutočnilo sa tak prvé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie (ďalej len „Sektorová rada“). 

Na rokovanie prišli v pracovnej nálade a silnom zastúpení predstavitelia IT sveta na strane zamestnávateľov a ich združení, kde nechýbali v minulosti nominovaná podnikateľka roka p. Le Gall Maláková,  p. Galgóci ako IT osobnosť roka 2018, zástupcovia významných IT firiem ako IBM Slovensko, Microsoft Slovakia či T-Systems a iných špičkových spoločností, či už z oblastí technológií dátových transferov alebo Industry 4.0. Partnerov na rokovaní im tvorili zástupcovia univerzít z TUKE, STU Bratislava, UPJŠ Košice, Žilinskej univerzity a Univerzity Komenského Bratislava, zástupcovia stredných odborných škôl, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, IT Asociácie Slovenska, a sociálnych partnerov – Asociácie priemyselných zväzov a Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá je garantom pre túto Sektorovú radu. Toto zloženie Sektorovej rady stručne zhrnul vo svojom príhovore hosť rokovania, 1. viceprezident IT Asociácie Slovenska a 1. viceprezident RÚZ, p. Mário Lelovský, keď povedal, že zloženie Sektorovej rady je špičkové, či už na strane zamestnávateľov alebo vzdelávacích inštitúcií.

Po úvodných príhovoroch predsedu Sektorovej rady p. Františka Jakaba z TUKE a garanta p. Martina Hoštáka z RÚZ si členovia slávnostne prebrali menovacie dekréty. Nasledovala prezentácia projektu SRI, ktorej sa zhostila tajomníčka Aliancie sektorových rád. p. Lucia Dítětová z TREXIMY. Odprezentovala historickú genézu projektu, jeho legislatívne a kompetenčné ukotvenie, ale hlavne ciele a úlohy, ktoré Sektorovú radu v najbližšom období v rámci projektu čakajú. Dlhé rokovania a diskusie sa týkali najmä komplexného ukotvenia riešení expertov pre existujúci systém fungovania sektora, systémovému nastavenia prípravy absolventov pre IT sektor a jeho súčasnému stavu, kde ťažisko diskusie tvoril systém stredného odborného školstva a kde bolo identifikovaných niekoľko základných problémov, hlavne v nastavovaní spolupráce a určovaní kapacít počtu žiakov do prvých ročníkov v rámci samosprávnych krajov. Zástupcovia zamestnávateľov upozornili aj na to, že súčasný model nereflektuje aktuálne trendy mobility a flexibility pracovnej sily v IT a základným (nevhodným) princípom ostáva princíp regionality, ktorý považujú za problémový. V rámci ďalších tém bol prerokovaný stav IT sektora a jeho čoraz väčší presah do iných oblastí hospodárstva. Sektorová rada sa tak venovala aj problematike záštity nad digitálnou gramotnosťou, IT akadémii, či modelom fungovania vo vzťahu k ostatným sektorovým radám.

Témy IT dominovali aj v neformálnych rozhovoroch, kde odzneli zaujímavosti z projektov autonómnych vlakov, databázových systémov pre vinárov, či problémoch pri prezentácií IT sveta širokej laickej verejnosti.

Sektorová rada sa dohodla na termíne ďalšieho rokovania, ktoré by sa malo uskutočniť 6.11. 2019 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, v Košiciach. Do tej doby budú členovia plniť úlohy, ktoré im v rámci rokovania Sektorová rada uložila. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.