Rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

25.06.2019

 

Spolupráca členov Sektorovej rady pre elektrotechniku sa úspešne začala dňa 26. júna 2019 na prvom rokovaní v Hoteli KASKADY v rámci realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu fungovaniu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Činnosť Sektorovej rady sa obnovila po približne troch rokoch s výraznou obmenou členskej základne.  Celkové inštitucionálne zloženie Sektorovej rady bolo tvorené na základe reprezentatívnosti Sektorovej rady vyplývajúcej z jej Štatútu. 

V Sektorovej rade sú zastúpené rôznorodé inštitúcie prezentujúce aspekty zamestnávateľov, zamestnancov, vzdelávania, územnej samosprávy, štátnej správy a úradov práce. 

Rokovanie začalo úvodným slovom garanta a predsedníčky Sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád. Následne si členovia prevzali menovacie dekréty od novej predsedníčky Sektorovej rady, pani Prílesanovej. 

Tajomníkom Sektorovej rady bol predstavený program rokovania a stav vypracovania národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), opisujúcich požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon zamestnaní, z predchádzajúcich etáp projektu.

Tajomníčka Aliancie sektorových rád, Lucia Dítětová, prezentovala kľúčové aktivity Sektorovej rady pozostávajúcich z revízie národných štandardov zamestnaní (NŠZ), tvorby stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor elektrotechniky, ratingu poskytovateľov vzdelávania v oblasti elektrotechniky vrátane tvorby sektorových dohôd medzi zamestnávateľmi a inštitúciami celoživotného vzdelávania. 

Súčasťou rokovania bolo aj predstavenie Informačného systému SRI a forma vykazovania práce členov a ďalších expertov, ktorí budú participovať na plnení predstavených úloh. 

Záver rokovania tvorila diskusia, v rámci ktorej si členovia Sektorovej rady rozdelili revíziu NŠZ garantovaných Sektorovou radou podľa oblasti ich práce. V diskusii bola spomenutá aj dôležitosť správneho pomenovania jednotlivých NŠZ a celková atraktívnosť štúdia technických oborov. Taktiež sa diskutovala problematika sledovania uplatniteľnosti absolventov stredných škôl a následná spätná väzba pre školy.    

Rokovanie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére s očividným záujmom členov o projekt. Najbližšie rokovanie sa uskutoční na jeseň 2019, zatiaľ bez stanovaného konkrétneho dátumu.  

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.