Rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

25.06.2019

Spolupráca členov Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa úspešne začala dňa 25. júna 2019 na prvom rokovaní v Hoteli Senec v rámci realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu fungovaniu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Činnosť Sektorovej rady sa obnovila po 43 mesiacoch s minimálnou obmenou členskej základne.

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu, garanta Sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád. Následne si členovia prevzali menovacie dekréty od predsedu Sektorovej rady. 

Tajomníkom Sektorovej rady bol predstavený program rokovania a stav vypracovania národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), opisujúcich požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon zamestnaní, z predchádzajúcich etáp projektu.

Tajomníčka Aliancie sektorových rád, prezentovala kľúčové aktivity Sektorovej rady pozostávajúce z revízie národných štandardov zamestnaní (NŠZ), tvorby stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor chémiu a farmáciu, ratingu poskytovateľov vzdelávania v oblasti chémie a farmácie vrátane tvorby sektorových dohôd medzi zamestnávateľmi a inštitúciami celoživotného vzdelávania. 

Súčasťou rokovania bolo aj predstavenie Informačného systému SRI a forma vykazovania práce členov a ďalších expertov, ktorí budú participovať na plnení predstavených úloh. 

Záver rokovania tvorila diskusia, v rámci ktorej si členovia Sektorovej rady rozdelili revíziu NŠZ garantovaných Sektorovou radou podľa oblasti ich práce a dohodli sa na vytvorení 3 pracovných skupín, ktoré budú participovať na tvorbe stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor chémie a farmácie. 

Rokovanie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére s očividným záujmom členov o projekt. Najbližšie rokovanie sa uskutoční 14. – 15.11 2019 v hoteli Spolcentrum vo Svite.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.