Rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

17.06.2019

 

Dňa 18. júna sa úspešne odštartovala spolupráca členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel na prvom rokovaní v Hoteli Áčko v Ružomberku. Sektorová rada obnovila svoju činnosť po viac ako troch rokoch. Viacerí členovia, ktorí spolupracovali v projekte Národná sústava povolaní potvrdili spoluprácu aj pre projekt Sektorovo riadené inovácie. Niektorí noví členovia boli pridaní do základne Sektorovej rady na základe cieľov projektu, ktoré definujú napríklad zastúpenie vedeckých inštitúcií a zástupcov samosprávnych krajov.  

Celkové inštitucionálne zloženie Sektorovej rady zahŕňa nemalú skupinu zamestnávateľov z polygrafického aj celulózo-papierenského priemyslu, zamestnávateľských a profesijných združení, ďalej zástupcov orgánu štátnej správy, územnej samosprávy, vedeckej inštitúcie, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a v neposlednom rade zástupcov vysokých a stredných škôl.

Po úvodnom slove garanta a predsedu Sektorovej rady sa prihovorila aj Lucia Dítětová ako tajomníčka Aliancie sektorových rád. Tajomníčkou Sektorovej rady bol predstavený program rokovania. Úvodná prezentácia bola venovaná predstaveniu projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike  a nadväznosti na Národný projekt Národná sústava povolaní (ďalej len „NP NSP) a taktiež vyhodnoteniu výsledkov NP NSP.

Členom Sektorovej rady boli predstavené hlavné činnosti, medzi ktorými zohrával hlavnú úlohu predstavenie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej tvorbe sa bude Sektorová rada podieľať. Tak isto sa v závere rokovania rozdelili Sektorovou radou garantované národné štandardy zamestnaní na revíziu medzi členov, podľa oblasti ich práce.

Súčasťou rokovania bolo aj odovzdávanie menovacích dekrétov garantovi a predsedovi Sektorovej rady, tajomníčkou Aliancie sektorových rád a tiež odovzdanie dekrétov členom Sektorovej rady jej predsedom, pánom Dlhopolčekom.

Rokovanie prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére, ktorá je dobrým základom pre efektívne fungovanie Sektorovej rady a veríme, že bude pilierom úspešnej spolupráce na najbližšie roky. Najbližšie stretnutie Sektorovej rady je naplánované na 16.-17. október 2019.

 

« domov

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.