Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment

19.06.2019

Dňa 20. júna 2019 sa stretla Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment v reprezentatívnych priestoroch Republikovej únie zamestnávateľov v Bratislave.

Sektorová rada týmto nadviazala na projekt Národná sústava povolaní ( ďalej len „NSP“ ). Nový projekt pre ktorý Sektorová rada vznikla, nesie názov „ Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ (ďalej len „SRI“). Do tohto nového projektu boli oslovení aj niektorí členovia z predchádzajúceho projektu, v značnej miere potvrdili svoju účasť, čo sa z hľadiska nadväznosti projektov vysoko hodnotí.

Daný sektor sa vyznačuje tým,  že je prierezovým sektorom a ide tak naprieč celého hospodárstva. Práve z tohto uvedeného dôvodu je aj reprezentatívnosť tejto rady rôznorodá. Inštitucionálne zloženie Sektorovej rady pozostáva zo zástupcov zamestnávateľov, zo zamestnávateľských a profesijných združení, ďalej zástupcov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, úradu práce, odborových organizácií, ŠIOV a samozrejme zo zástupcov stredných a vysokých škôl.

Prítomných privítala na prvom rokovaní Sektorovej rady tajomníčka Sektorovej rady pani Nora Baťová, ktorá odovzdala slovo predsedovi Sektorovej rady pánovi Martinovi Hoštákovi.

Tajomníčka Aliancie sektorových rád pani Lucia Dítětová  stručne zhodnotila výsledky predchádzajúceho projektu NSP a načrtla hlavné ciele nového projektu SRI ako aj prepojenie a nadväznosť oboch projektov.

Tajomníčka Aliancie sektorových rád pani Dítětová odovzdala Menovací dekrét pánovi Hoštákovi – predsedovi Sektorovej rady, ktorý potom následne odovzdal ostatné menovacie dekréty členom Sektorovej rady.   

Sektorová rada sa okrem iného sústredila aj na garantované  štandardy zamestnania, ktoré musia byť prehodnotené z hľadiska stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030.

Rokovanie prebehlo v priateľskej a tvorivej atmosfére, zúčastnení sa dohodli aj na termíne ďalšieho rokovania a to je naplánované na 17.– 18.októbra  2019, pričom miesto stretnutia sa dohodne neskôr.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.