Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

23.06.2019

Po viac ako troch rokoch obnovila svoju činnosť Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie (ďalej len „ Sektorová rada“). Stalo sa tak v Modre – Harmónia v budove Hotela pod Lipou, kde sa 24. júna 2019 uskutočnilo jej prvé rokovanie.

Sektorová rada na tomto rokovaní začala svoju prácu na novom Národnom projekte „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ (ďalej len „SRI“), ktorý sa opiera o výsledky a ďalej rozvíja Národný projekt „Národná sústava povolaní“ (ďalej len „NSP“). V Modre sa stretol odborný tím pozostávajúci z odborníkov v danej oblasti vôd, odpadov a životného prostredia. Inštitucionálne zloženie Sektorovej rady pozostáva zo zamestnávateľov reprezentujúcich tento sektor, zo zamestnávateľských a profesijných združení, zástupcov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zástupcov stredných a vysokých škôl, vedeckých inštitúcií.

Sektorovú radu vedie garant Sektorovej rady RNDr. Oto Nevický, MBA (AZZZ SR) a predsedníčka Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING. (AVS), zabezpečuje technicky, organizačne a metodicky tajomník ako zástupca riešiteľa projektu a odborne zastrešuje aj 21 členov. Sektorová rada s 73,91% účasťou bola uznášaniaschopná, mohla rokovať, prijímať úlohy a závery, ktoré sú záväzné. Po odovzdaní menovacích dekrétov garantovi a predsedníčke Sektorovej rady rokovanie otvorila a ďalej viedla predsedníčka Sektorovej rady, ktorá odovzdala prítomným členom menovacie dekréty. Zúčastnení odhlasovali program rokovania. Po úvodných príhovoroch vystúpila tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Dítětová a informovala o výsledkoch projektu NSP o nadväznosti nového projektu SRI na jeho výsledky o úlohách a cieľoch projektu SRI. V pracovnej časti rokovania sa Sektorová rada sústredila na rozdelenie a revíziu garantovaných národných štandardov zamestnaní a dokončení  rozpracovaných z projektu NSP. Na konci rokovania všetci zúčastnení jednomyseľne odhlasovali závery a uznesenie z prvého rokovania sektorovej rady. Zároveň sa dohodli na predbežnom termíne konania druhého zasadnutia Sektorovej rady v období 20. – 21. november 2019.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.