Prvé rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby

13.06.2019

Vo štvrtok 13. júna 2019 sa uskutočnilo prvé rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, ktoré bolo organizované v Bratislave. Na úvodnom stretnutí boli okrem predsedu Sektorovej rady Ing. Jána Žačka, zastupujúceho Úniu dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a tajomníčky Aliancie Sektorových rád PaedDr. Lucie Dítětovej, aj členovia reprezentujúci široké spektrum významných inštitúcii v sektore dopravy, logistiky a poštových služieb.  Okrem zástupcov dôležitých zamestnávateľov v oblasti dopravy, bolo potrebné zastúpiť aj skúsených odborníkov z oblasti školstva a vzdelávacieho systému. Sme radi, že aj systém Duálneho vzdelávania bude mať v našej sektorovej rade svoje miesto, prostredníctvom Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.

Po úvodných otváracích príhovoroch predsedu, tajomníčky Aliancie sektorových rád a tajomníka Sektorovej rady, bol členom predstavený podrobný program rokovania.  Prvé body a úvodná časť prezentácie bola venovaná predstaveniu národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce, ktorého skrátený názov „SRI“ sa veľmi rýchlo ujal medzi všetkými členmi. Vysvetlenie nadväznosti aktuálneho projektu na Národnú sústavu povolaní bola dôležitá nie len pre členov, ktorí tvorili členskú základňu aj počas NSP, ale hlavne pre nových členov, pre ktorých sú tieto informácie dôležité k pochopeniu celého konceptu projektu. Boli vyhodnotené výsledky projektu NSP za Sektorovú radu a následne sa kontinuálne prešlo k aktivitám projektu SRI.

Jednou z hlavných aktivít, v ktorých členovia Sektorovej rady zohrajú významnú úlohu, je pripravovaná revízia národných štandardov zamestnaní. Prvé rokovanie prinieslo možnosť rozdelenia si jednotlivých štandardov medzi členov podľa toho, v akej oblasti pracujú. Ich revízia prebehne v nasledujúcich mesiacoch. Okrem toho čaká členov zaujímavá oblasť tvorby stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Tá prinesie mnoho nových skúseností a my veríme, že odborníci tvoriaci členskú základňu Sektorovej rady svojimi vedomosťami dokážu zadefinovať smerovanie sektora pre najbližšie roky.

Tou príjemnejšou časťou rokovania, ktorá slúžila aj na lepšie spoznanie jednotlivých členov, bolo odovzdávanie menovacích dekrétov. Týmto oficiálnym aktom sa členovia stali riadnymi členmi Sektorovej rady a veríme, že ich členstvo bude prínosné pre čo najlepšie fungovanie.

Reprezentatívnosť Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, je vyjadrená v nasledujúcom grafe:

 Graf

Najbližšie stretnutie bolo po dohode s členmi Sektorovej rady naplánované v mesiaci október resp. november. Budeme sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutie.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.