Stredoškoláci môžu predviesť svoju šikovnosť!

19.04.2016

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, profesijnými organizáciami a odborníkmi na problematiku zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce pripravilo už 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Výstava sa bude konať v dňoch 26.- 28. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

Výstava Mladý tvorca je spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2016, XVII. európskymi dňami pracovných príležitostíMedzinárodným festivalom ľudových umeleckých remesiel.

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podpora a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a propagácia výsledkov duálneho systému vzdelávania.

Dôležitou súčasťou výstavy bude odborný seminár pre výchovných poradcov, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. v pavilóne K.

Program seminára

10.30 – 11.00     Registrácia účastníkov

11.00 – 11.10      Otvorenie seminára

JUDr. Zuzana Nehajová, generálna riaditeľka sekcie inovácií a podnikateľského prostredia

Ministerstvo hospodárstva SR

 

11.10 – 11.20      Výchovné a kariérové poradenstvo v regionálnom školstve

PaedDr. Mária Tekelová – riaditeľka odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení

                             Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

11.20 – 11.35      Perspektíva pracovného trhu na Slovensku

Vývoj pracovného trhu na Slovensku  z pohľadu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu

Ing. Petra Sasinková

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

11.35 – 11.50      Budúcnosť absolventov stredných škôl

Prognózy vývoja na pracovnom trhu a perspektíva uplatniteľnosti absolventov stredných škôl

                            PaedDr. Lucia Dítětová

                            Trexima Bratislava

11.50 – 12.10      Systém duálneho vzdelávania ako cesta k uplatneniu sa na trhu práce

Skúsenosti zo zavádzania systému duálneho vzdelávania a jeho perspektíva

Ing. Jaroslav Holeček, PhD.

Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania   

12.10 –  12.30     Podnikanie mladých

                           Cesta k úspechu a sebarealizácii

                           Ing. Katarína Lučeničová

                          JA Slovensko

 12.30 – 13.00    Poradenstvo hrou

                          Metodika pre výchovných poradcov základných škôl

                          Mgr. Hedvika Lipovská a Mgr. Martina Slovíková

                          Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 13.00 – 13.30    Diskusia

 

Moderuje: Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská – Asociácia výchovných poradcov 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.