Záverečná konferencia národného projektu NSP III – Vytvárame šance pre všetkých!

07.12.2015

Dňa 1. decembra 2015 sa v hoteli SOREA Regia v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k národnému projektu Národná sústava povolaní pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Cieľom záverečnej konferencie bolo zhodnotenie celkového priebehu projektu NSP, diskutovať o dosiahnutých výsledkoch ako aj sprostredkovať pohľad sociálnych partnerov a zahraničných odborníkov na problematiku prepájania sústav povolaní a kvalifikácií v európskych krajinách.

Konferencia potvrdila, že NSP má celospoločenský význam, a to z pohľadu ekonomických záujmov SR a životných podmienok jej občanov. Je kľúčom, ktorý spája renomovaných odborníkov pri riešení nesúladu medzi dopytom a ponukou na slovenskom trhu práce a je priestorom na ich konštruktívny dialóg.

Na úvod konferencie vystúpil predseda vlády SR Robert Fico, ktorý zhodnotil splnenie všetkých kľúčových úloh projektu NSP, vyzdvihol angažovanosť sociálnych partnerov pri nomináciách kľúčových odborníkov do sektorových rád a ich odbornú záštitu nad realizovanými aktivitami. Vysoko ocenil konštruktívny dialóg, ktorý spája sociálnych partnerov pri riešení otázok efektívneho zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce. Následne privítal účastníkov konferencie minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorý potvrdil premiérove slová a zdôraznil, že NSP je považovaná za úspešný projekt  a tento overený model práce sektorových rád sa bude rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch.

Po úvodných príhovoroch predsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR nasledovali panelové diskusie:

§  NSP ako výzva na zmenu systému celoživotného vzdelávania!

§  Aké sú európske trendy prenosu potrieb trhu práce do celoživotného vzdelávania?

Účastníci prvej panelovej diskusie (Branislav Ondruš – MPSVR SR, Ján Žačko – AZZZ SR, Pavel Ondek – KOZ SR, Milan Muška – ZMOS, Martin Hošták – RÚZ) diskutovali o zmene systému celoživotného vzdelávania na základe spracovaných podkladov o reálnych potrebách trhu práce z pohľadu zamestnávateľov v sektorových radách. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že systém, ktorý sa vytvoril je efektívny a je veľmi dôležité, aby sektorové rady a v nich združení zamestnávatelia neustále sledovali situáciu a vývoj na trhu práce. Taktiež vyzdvihli vzájomnú komunikáciu a snahu o spoločné riešenie problémov na trhu práce.

Účastníkmi druhej panelovej diskusie boli odborníci zo zahraničia (Daniela Uličná – ICF International, Ján Plánovský – DG ESTAT-EUROSTAT, Martin-Christian Kent – People 1st, Guus Morjan – Kenwerk/EU Morjan VET, Boris Sloboda a Juraj Vantuch), ktorí diskutovali o skúsenostiach s udržateľnosťou systémových riešení na zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce v zahraničí. Panelisti poskytli zúčastneným spätnú väzbu a európsky pohľad na hodnotenie dosiahnutých výsledkov v rámci NSP. Zahraničný panel jednoznačne potvrdil, že systematický prístup, riadenie a koordinácia zložitých celospoločenských úloh vyžadujú všímať si a zohľadňovať aj nové prístupy, zahraničné skúsenosti a prvky dobrej praxe uplatňované v krajinách, v ktorých sa osvedčili. Reprezentatívne sektorové rady sú aj v zahraničí organizované na tripartitnom princípe a podľa zahraničných skúseností sú nezastupiteľným nástrojom na formulovanie požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu.

Závery konferencie zhrnul štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, ktorý je zároveň prezidentom Aliancie sektorových rád nasledovne:

1.   Konferencia potvrdila dobré nastavenie a opodstatnenosť sektorových rád –  jednoznačné postavenie sektorových rád na tripartitnom princípe je základom budovania systému definovania požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu na trhu práce. NSP sa musí budovať na báze aktívnej spolupráce štátu a neustálej diskusie so sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými zväzmi, zástupcami zamestnancov, samosprávou a zamestnávateľmi.

2.   Konferencia zdôraznila, že je potrebné naďalej výrazne prehlbovať spoluprácu a komunikáciu na úrovni Ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR najmä o postupoch a princípoch implementácie výsledkov NSP do reálnych požiadaviek na zmenu školských vzdelávacích programov, akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania, rekvalifikačných kurzov a ďalších oblastí celoživotného vzdelávania a uznávania jeho výsledkov.

3.   Do budúcna je potrebné definovať rozsah činností sektorových rád v záujme rozšírenia ich kompetencií a taktiež stanoviť systém na dosiahnutie kontinuálnej udržateľnosti v dlhodobom horizonte.

4.   Kľúčovým faktorom úspešnosti sektorových rád v budúcnosti bude deklarovaná spoluzodpovednosť významných partnerov na trhu práce pri určovaní budúcich potrieb trhu práce.

5.   Výzva na záverečnom rokovaní Aliancie sektorových rád za účasti predsedov sektorových rád na určenie priorít činností sektorových rád v budúcom období, deklaráciu záujmu odborníkov pokračovať v budovaní systémového riešenia NSP a ochotu prijímať zodpovednosť za stanovené potreby a požiadavky trhu práce.

6.    Deklarovaný záväzok rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny začiatkom roka 2016 zabezpečiť pokračovanie NSP.

 

Na záverečnej konferencii sa zúčastnilo takmer 250 účastníkov, online sledovalo konferenciu viac ako 23 000 osôb. Záznam z konferencie si je možné pozrieť na kanáli TREXiMA TV alebo na webstránke konferencie, kde je možné si pozrieť aj jej fotodokumentáciu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.