Programové vyhlásenie vlády SR (2012 – 2016) vo väzbe na ciele NSP

01.05.2012

Vláda sa sústredí na rast úrovne a kvality vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu so zvýšením požiadaviek na adaptabilitu a odbornú zdatnosť ľudí. Uvedomuje si, že konkurencieschopnosť Slovenska je závislá od konkurencieschopných ľudí, ktorí sú vzdelaní, zruční, tvoriví a adaptabilní.

Vláda bude rozvíjať ucelenú vzdelávaciu sústavu, ktorá zahŕňa prechod od predškolskej výchovy až po celoživotné vzdelávanie. Bude podporovať rozvoj vzdelávania s jeho priamym previazaním s praxou, s dôrazom na spoločenskú a technologickú modernizáciu spoločnosti. Vláda vytvorí podmienky na posilnenie vzdelávania s prírodovedným a technickým zameraním. Podporí rozvoj finančného vzdelávania.

Vláda bude pri prístupe ku vzdelaniu zohľadňovať nielen ambície žiaka alebo študenta, ale aj jeho schopnosti a vytvorí také legislatívne podmienky, aby zriaďovatelia škôl alebo školy museli pri tvorbe plánov výkonov zohľadňovať aj požiadavky trhu práce.

V oblasti financovania škôl a školských zariadení uskutoční také opatrenia, aby vzdelávanie nebolo len výhodným biznisom z peňazí daňových poplatníkov, podmieni existenciu a financovanie škôl predovšetkým uplatnením ich absolventov na trhu práce vo vyštudovanom odbore a legislatívne upraví možnosť uzatvárania zmlúv zamestnávateľov so žiakmi alebo študentmi tak, aby bola zabezpečená aj vymožiteľnosť záväzkov.

Regionálne školstvo

Vláda postupne inovuje štátne vzdelávacie programy v súlade s novými prioritami štátnej vzdelávacej politiky, počnúc predškolskou výchovou, a s aktuálnymi požiadavkami pedagogickej praxe – zosúladenie obsahu vzdelávania a odbornej prípravy s aktuálnymi potrebami trhu práce. V rámci celoživotného vzdelávania bude zvýšená pozornosť venovaná podpore digitálnych kompetencií občanov.

V záujme zvyšovania zamestnanosti absolventov stredných škôl vláda považuje za mimoriadne dôležité venovať osobitnú pozornosť kvalite ich vedomostí, kariérovej výchove a kariérovému poradenstvu a to až do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. Preto podporí zavedenie výučby smerujúcej k rozvoju pracovných zručností u žiakov základných škôl s cieľom zabezpečiť ich profesionálnu orientáciu, osobitne na štúdium na stredných odborných školách. V záujme zosúladenia vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce vláda vytvorí podmienky na operatívny tok aktuálnych informácií medzi školstvom, zamestnávateľmi a podnikateľským stavom, v regionálnom i národnom rozmere.

Vláda nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým, že:

 • jasne definuje kompetencie v oblasti školstva týkajúce sa samosprávy, štátnej správy a priamo riadených inštitúcií rezortu školstva s dôrazom aj na koordináciu s neštátnym školstvom,
 • postupne presadí model financovania za kvalitu na triedu a nielen na žiaka, finančnými nástrojmi a kvalitatívnymi kritériami pri prijímaní zreálni počty žiakov gymnázií,
 • dorieši financovanie neštátnych škôl a školských zariadení zo strany územnej samosprávy vrátane jej kompetencií v oblasti ich zriaďovania a zrušovania,
 • prehodnotí tvorbu normatívu stredných odborných škôl so zohľadnením vyššej ekonomickej náročnosti praktickej časti odborného vzdelávania a prípravy,
 • podporí záujem o štúdium v odborných školách, napríklad formou viaczdrojového financovania,
 • uskutoční také kroky, ktoré motivujú súkromný sektor k finančnej participácii na vzdelávaní, a to najmä na odbornom vzdelávaní a príprave,
 • prehodnotí systém finančného ohodnotenia kvality výkonu zamestnancov rezortu školstva,
 • zjednotí legislatívne podmienky pre všetkých zriaďovateľov v súvislosti s personálnym zabezpečením škôl,
 • zabezpečí vecné a transparentné financovanie záujmového vzdelávania, kapitálových výdavkov škôl, telovýchovných a športových aktivít.

Vysoké školy

Prostredníctvom zmien financovania vysokých škôl podporí diferenciáciu vysokého školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vedeckom výskume a v prepojení na spoločensko-hospodárske potreby s väzbou na vytváranie vedecko-technologických parkov a inovatívnych výstupov. Na základe analýz sa sprecízni vecne stanovený orientačný objem prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie, výskum, vývoj a aj infraštruktúru vysokých škôl, pre dlhší časový rámec.

Predovšetkým úpravou požiadaviek na profil absolventov bakalárskeho štúdia budú vytvorené podmienky na plnohodnotné uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa – bakalárskeho štúdia praxou. Rovnako v rámci ostatných stupňov vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske, doktorandské) vláda zosúladí výstupy vzdelávania absolventov s trendmi spoločenského a hospodárskeho rozvoja Slovenska a so súčasnou úrovňou poznania v jednotlivých študijných odboroch.

Vláda bude vytvárať také podmienky, aby Akreditačná komisia výraznejšie zohľadňovala kvalitu absolventov sledovanú prostredníctvom vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl, ktoré budú transparentné, založené na medzinárodných štandardoch, a budú poskytovať dostatok objektívnych informácií o úspešnosti absolventov jednotlivých programov, odborov, fakúlt a vysokých škôl.

Zamestnanosť

Kvalitné pracovné miesta sa tvoria v procese zdokonaľovania ľudskej práce. Aj preto bude cieľom vládnej politiky zamestnanosti vytvárať trhovo konformnými nástrojmi také podmienky, aby hospodárstvo nielen efektívne využívalo pracovnú silu, ale ju kvalitatívne rozvíjalo. Hlavným krátkodobým cieľom vlády je zníženie vysokej nezamestnanosti s osobitným zreteľom na nezamestnanosť mladých, najmä absolventov škôl a riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Zníženie nezamestnanosti musí byť uskutočnené práve hospodárskou politikou založenou na dlhodobých vzájomne previazaných politikách smerujúcich k tvorbe pracovných miest. K tomu v rámci hospodárskej politiky vláda spracuje samostatné programy, napr.:

 • zamestnávania mladých ľudí, ich prípravy na plynulý vstup na trh práce, vrátane lepšieho prepojenia potrieb hospodárskej praxe so vzdelaním absolventov škôl. K tomu sa využijú realokované zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ tak, aby sa urýchlil efekt na zvrátenie nepriaznivého stavu v nezamestnanosti mladých ľudí;
 • riešenia dlhodobej nezamestnanosti so štruktúrou nástrojov aktívnej politiky trhu práce, najmä zvýšenia ich účinnosti u niektorých špecifických cieľových skupín;
 • skvalitnenia monitoringu trhu práce spojeného so systematickým vyhodnocovaním účinnosti prijatých programov pri posilnení účasti sociálnych partnerov pri ich tvorbe a realizácii;
 • cielenej podpory celoživotného vzdelávania, tak aby rástol ľudský a sociálny kapitál na úrovni podnikov, zvlášť u malého a stredného podnikania.

Naplnen
ie, kontrola a rozvíjanie týchto programov bude dominantnou agendou novovytvorenej Rady solidarity a rozvoja na úrovni vlády Slovenskej republiky a partnerov sociálneho dialógu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.