Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Porovnanie sektorov národného hospodárstva z pohľadu pracovnej migrácie

28.05.2012

Pracovnou migráciou rozumieme nástupy a výstupy zamestnancov bez ohľadu na miesto výkonu práce alebo bydliska. Pod pojmom nástup zamestnanca do zamestnania sa rozumie začiatok pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa, či už na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Výstup zo zamestnania je chápaný ako ukončenie pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa bez ohľadu na spôsob ukončenia pracovného pomeru. Predĺženie pracovného pomeru po uplynutí platnosti zmluvy na dobu určitú sa nechápe ako začiatok, resp. koniec pracovného pomeru.

Porovnávané sú kumulatívne údaje za rok 2011. Organizácie s počtom 100 a viac zamestnancov boli zahrnuté do výberového súboru vyčerpávajúco a spravodajské jednotky s počtom zamestnancov do 100 výberovo.

Kumulatívny počet zamestnancov, ktorí nastúpili do pracovného pomeru v roku 2011, bol 170 126. Na druhej strane 149 931 zamestnancov skončilo pracovný pomer. Počet môže byť deformovaný zamestnancami, ktorí viacnásobne nastúpili, resp. skončili pracovný pomer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu vyplýva, že najviac zamestnancov nastúpilo do pracovného pomeru v sektore automobilový priemysel a strojárstvo. Takmer 27 000. Skoro každé šieste pracovné miesto vzniklo v tomto sektore. Veľa zamestnancov nastúpilo taktiež do sektoru obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. Najmenej zamestnancov si našlo prácu v sektore ťažby a úpravy surovín, geológie a v energetike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu vyplýva, že najviac zamestnancov odišlo zo sektoru obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. Spôsobené je to najmä jednou z najvyšších mier fluktuácie. Najmenej zamestnancov si našlo prácu v sektore ťažba a úprava surovín, geológia. Pri porovnaní počtu nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov v tomto odvetvi zistíme, že došlo len k doplneniu zamestnancov, ktorí skončili pracovný pomer.

Ak odrátame počet nastupujúcich zamestnancov od počtu vystupujúcich zamestnancov, zistíme, o koľko sa zvýšil, resp. znížil počet zamestnancov v jednotlivých sektoroch.

Nasledujúci graf porovnáva rozdiel medzi počtom nastupujúcich zamestnancov a počtom vystupujúcich zamestnancov medzi sektormi za rok 2011.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový prírastok zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo je 9 438. Je to najviac spomedzi všetkých sektorov v národnom hospodárstve. Najväčší úbytok zamestnancov nastal v sektoroch Doprava, logistika, poštové služby a Stavebníctvo.

Zdroj údajov: Štatistické zisťovania ISCP (MPSVR SR) 1-04

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.