Uplatnenie absolventov na trhu práce v Slovenskej republike

08.01.2012

Uplatnenie absolventov podľa krajov

Najviac pracovných miest sa pre absolventov (SŠ a VŠ spolu) vytvára v Bratislavskom kraji, v ktorom pracuje každý tretí absolvent na Slovensku. Z hľadiska uplatnenia absolventov stredných škôl, po Bratislavskom kraji, si najviac absolventov našlo prácu v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Viac ako polovica absolventov vysokých škôl si nachádza prácu v Bratislavskom a Košickom kraji. Vo všetkých meradlách je na poslednom mieste Banskobystrický kraj, v ktorom sa vytvára najmenej pracovných miest.

Celkovo:
1. Bratislavský
2. Košický
3. Žilinský
4. Prešovský
5. Nitriansky
6. Trenčiansky
7. Trnavský
8. Banskobystrický

Absolventi SŠ:
1. Bratislavský
2. Trenčiansky
3. Žilinský
4. Košický
5. Nitriansky
6. Prešovský
7. Trnavský
8. Banskobystrický

Absolventi VŠ:
1. Bratislavský
2. Košický
3. Žilinský
4. Prešovský
5. Nitriansky
6. Trnavský
7. Trenčiansky
8. Banskobystrický

 

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa krajov

Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov (SŠ a VŠ spolu) sa podľa krajov výrazne diferencuje. V Bratislavskom kraji platia zamestnávatelia absolventom o 272 € viac ako v Trnavskom kraji, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Platy sa podľa krajov viac odlišujú pri absolventoch vysokých škôl. Rozdiel medzi Bratislavským krajom a Prešovským krajov, ktorý sa umiestnil na chvoste, je priepastných 400 €. Priemerne je plat absolventa strednej školy nižší o viac ako 250 € ako plat absolventa vysokej školy.

Celkovo:
1 Bratislavský   962 
2 Trnavský   690 
3 Žilinský   659 
4 Trenčiansky    642 
5 Košický   706 
6 Nitriansky   657
7 Banskobystrický   641
8 Prešovský   574

Absolventi SŠ:
1 Bratislavský    613
2 Trnavský    587
3 Žilinský   571
4 Trenčiansky   564
5 Košický   532
6 Nitriansky   531
7 Banskobystrický   515
8 Prešovský   457

Absolventi VŠ:
1 Bratislavský   1 022
2 Košický    748
3 Trnavský   730
4 Nitriansky   703
5 Banskobystrický   693
6 Žilinský    691
7 Trenčiansky   683
8 Prešovský    611
 
 

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa druhu vlastníctva spoločnosti

V Slovenskej republike platia absolventom najviac nadnárodné spoločnosti. Absolvent (SŠ a VŠ spolu) si dokáže v týchto spoločnostiach zarobiť dvakrát viac ako keby pracoval pre samosprávu. Prekvapivé je taktiež, že štát platí absolventom (SŠ a VŠ spolu) viac ako firma so slovenským vlastníkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnenie absolventov podľa odvetví ekonomických činností

Najviac pracovných miest pre absolventov (SŠ a VŠ spolu) sa vytvorí v priemysle. Každý šiesty absolvent pracuje práve tam. Ďalšími perspektívnymi oblasťami pre absolventov sú veľkoobchod a maloobchod, vzdelávací systém, zdravotníctvo a sociálna oblasť.

Celkové poradie odvetví ekonomických činností:
1 Priemyselná výroba
2 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel
3 Vzdelávanie
4 Zdravotníctvo a sociálna pomoc
5 Odborné, vedecké a technické činnosti
6 Informácie a komunikácia
7 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
8 Finančné a poisťovacie činnosti
9 Administratívne a podporné služby
10 Doprava a skladovanie
11 Stavebníctvo
12 Ubytovacie a stravovacie služby
13 Umenie, zábava a rekreácia
14 Ostatné činnosti
15 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
16 Dodávka vody; odvod odpadových vôd, odstraňovanie odpadov
17 Činnosti v oblasti nehnuteľností
18 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
19 Ťažba a dobývanie

Najvyšší plat dostávajú absolventi (SŠ a VŠ spolu) v oblasti IT a telekomunikácií. Priemerný plat absolventa v tejto oblasti je 1146 €. Viac ako 1000 € si zarobia taktiež absolventi (SŠ a VŠ spolu) v energetike. Trojicu oblastí, v ktorých si absolventi (SŠ a VŠ spolu) najviac zarobia, uzatvára finančníctvo.

 
Uplatnenie absolventov podľa zamestnaní
 

V ostatných rokoch dochádza k prudkému nárastu počtu študentov vysokých škôl. Nárast sa prejavil na úrovni stredných škôl zvýšením podielu žiakov, ktorí študujú na gymnáziách vo vzťahu k stredným odborným školám. Na tieto školy sa dostávajú v drvivej väčšine prípadov žiaci s horším prospechom. Najvážnejším problémom je štruktúra študentov a žiakov, ktorá nezodpovedá potrebám trhu práce. Väčšina absolventov nepracuje v oblasti, ktorá zodpovedá ich vzdelaniu. Veľmi často taktiež dochádza k tomu, že absolventi vysokých škôl pracujú na pozíciách, na ktoré by stačilo stredoškolské vzdelanie.

 

Prehľad zamestnaní podľa počtu absolventov

Absolventi SŠ:
1 Predavači v obchodoch
2 Pomocní, nekvalifikovaní, montážni a manipulační robotníci
3 Montážni robotníci montujúci v strojárskej výrobe
4 Elektromechanici, opravári a nastavovači elektrických zariadení a prístrojov
5 Montážni robotníci montujúci elektrické zariadenia
6 Čašníci, servírky
7 Nastavovači a obsluha obrábacích strojov
8 Obsluha automatických alebo poloautomatických montážnych liniek
9 Sekretárky, sekretári

Absolventi VŠ:
1 Zamestnanci v oblasti účtovníctva, fakturácie a kalkulácie
2 Odborní administratívni zamestnanci
3 Zdravotné sestry
4 Sekretárky, sekretári
5 Odborníci zaoberajúci sa výpočtovou technikou
6 Programátori
7 Obchodní cestujúci, obchodní zástupcovia
8 Odborní zamestnanci v účtovníctve, finančníctve a daní
9 Predavači v obchodoch

Zdroj údajov: ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty Trexima Bratislava

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.