Vecný zámer novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

17.11.2011

Návrh vecného zámeru novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, spracovaný na základe podnetov expertnej pracovnej skupiny „Odborné vzdelávanie a príprava“, poradného orgánu pána štátneho tajomníka, podnetov dvanástich pracovných skupín Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj podnetov účastníkov odborných seminárov, konferencií, okrúhlych stolov a pracovných stretnutí venovaných problematike odborného vzdelávania a prípravy, sa predkladá na verejnú diskusiu.

Keďže zákon o odbornom vzdelávaní a príprave upravuje predovšetkým podporné mechanizmy odborného vzdelávania a prípravy, pričom samotný proces odborného vzdelávania upravujú iné zákony, predložený materiál obsahuje nielen návrh zmien v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave, ale aj popis navrhovaných zmien v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v iných zákonoch, vecne príslušných rezortu školstva, ako aj vecné návrhy zmien v zákonoch, ktoré nie sú vecne príslušné rezortu školstva, avšak ich ustanovenia ovplyvňujú proces odborného vzdelávania a prípravy.

Pripomienky a odporúčania k predloženému materiálu, ako aj ďalšie podnety na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, očakáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne do 15. decembra 2011 na adrese: igor.gallus@minedu.sk alebo marian.galan@minedu.sk.

Jednou z navrhovaných zmien zákona o odbornom vzdelávaní a príprave je zjednodušiť štruktúru poradných orgánov a zrušiť sektorové rady pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Odôvodnenie zmeny
Podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu zriaďuje stavovská alebo profesijná organizácia podľa svojej vecnej pôsobnosti v súčinnosti s príslušným ministerstvom podľa jeho odvetvovej pôsobnosti a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Sektorová rada je poradným orgánom stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie. Podľa vzorového štatútu schváleného vládou SR výdavky spojené s činnosťou sektorovej rady sa uhrádzajú z rozpočtu stavovskej alebo profesijnej organizácie.

Popri sektorových radách zriadených na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave boli v rámci projektu Národná sústava povolaní zriadené sektorové rady ako dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov, ktoré tvoria zástupcovia orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, vzdelávacích a ďalších inštitúcií.

Vzhľadom na nezáujem zástupcov stavovských a profesijných organizácií pôsobiť v dvoch druhoch sektorových rád s obdobnou náplňou práce, pričom činnosť sektorových rád zriadených v rámci projektu Národná sústava povolaní je hradená zo zdrojov projektu, sa navrhuje sektorové rady zriadené na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave zrušiť.

Sektorové rady sa navrhujú zrušiť pod podmienkou, že sektorové rady zriadené v rámci projektu Národná sústava povolaní prevezmú kompetencie sektorových rád zriadených podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a zároveň bude zabezpečená udržateľnosť činnosti sektorových rád i po ukončení projektu Národná sústava povolaní.

Viac informácií možno nájsť na stránke http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9156.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.