Štruktúra uchádzačov o zamestnanie za 3. štvrťrok 2011

13.11.2011

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie indikuje štruktúru prepustených pracovníkov. Uchádzač o zamestnanie je občan hľadajúci zamestnanie, ktorý je zaradený do evidencie nezamestnaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny po podaní písomnej žiadosti o sprostredkovanie zamestnania. Do zisťovania boli zaradení uchádzači o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania. V zisťovaní nefigurujú tí, ktorí nikdy nepracovali. Štatistiky taktiež neobsahujú údaje o zamestnancoch, ktorí pracovali v nepodnikateľskej sfére (školstvo, zdravotníctvo, kultúra a pod.), pretože kreovanie sektorových rád zameraných na nepodnikateľskú sféru sa plánuje v ďalšom období.

Uchádzači o zamestnanie sú evidovaní podľa predchádzajúceho zamestnania v niektorej divízii SK NACE Rev. 2 (Štatistická klasifikácia ekonomických činností). Divízie SK NACE Rev. 2 sú rozdelené medzi sektorové rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatistiky za 3. štvrťrok 2011 odhalili negatívny signál v podobe nárastu uchádzačov o zamestnanie v podnikateľskej sfére (o 8 205 – nárast o 6,36 %). Spomedzi sektorov sa najviac prepúšťalo v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. V percentuálnom vyjadrení sa v pomere k celkovému počtu evidovaných nezamestnaných v sektore najviac prepúšťalo v celulózo-papierenskom priemysle, poľnohospodárstve, ťažbe a stavebníctve. Sektorové rady sa navzájom výrazne odlišujú v počte a štruktúre zamestnávateľov. Vzhľadom na túto skutočnosť sú jednotlivé sektorové rady zoradené podľa percentuálneho rozdielu a podľa absolútnych čísel.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.