Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozhovor s Ondrejom Holienčíkom

20.11.2011
Prinášame Vám rozhovor s Ing. Mgr. Ondrejom Holienčíkom, riaditeľom SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste.

Aký pohľad máte na systém odborného vzdelávania v SR a aké sú jeho problémy?

Myslím si, že na Slovensku je dlhodobo problém, že neexistuje nikto, kto by čo najpresnejšie zadefinoval veľmi konkrétne potreby trhu práce. Existujúci zamestnávatelia napr. pre strojárstvo sú rozdrobení v niekoľkých zväzoch, napr. Zväz strojárskeho priemyslu, SOPK, AZZZ SR atď. Niet toho, kto by dal všetky tieto potreby firiem pod jednu strechu. Kým nebudeme mať úplnú spoločenskú objednávku jasne na stole my, odborné školy, budeme len veľmi ťažko plošne stíhať reagovať na reálne potreby trhu práce. A tak sa deje na Slovensku, že odborné školy neučia to, čo trh potrebuje, ale to, čo si prajú rodičia detí a to je na míle vzdialené od potrieb firiem. Verím, že sa podarí tieto rozdrobené zväzy zjednotiť a potom budú mať aj oveľa silnejší hlas pri vyjednávacích rokovaniach na pôde vlády. To vidím ako alfu a omegu. Po stanovení týchto priorít môžeme riešiť aj to, aké odbory učiť, čo v nich učiť a ako učiť.

Do akej miery sa vašej škole darí napĺňať poslanie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, predovšetkým tie jeho časti, ktoré súvisia s výhodami pre žiakov i zamestnávateľov?

Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje žiakovi strednej odbornej školy poskytnúť finančné zabezpečenie, ktorým sa sledujú výchovno-vzdelávacie ciele. Finančným zabezpečením je motivačné štipendium a odmena za produktívnu prácu. SOŠ strojníckej sa v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s viacerými zamestnávateľmi, najmä s firmou INA Kysuce a. s., darí aj v náročnej hospodárskej dobe motivovať žiakov končiacich ročníkov finančnou odmenou za produktívnu prácu počas hodín odborného výcviku vo firme. V štádiu rokovaní je príprava motivačného štipendia pre študentov niektorých vybraných učebných odborov. Firmy si pochvaľujú možnosť zaškoliť žiakov už počas školy na ich technológie, vďaka čomu na konci štúdia má firma už hotového nového zamestnanca. Úspešne sme realizovali už druhý rok praktickú časť maturitnej skúšky priamo v Školiacom stredisku INA Kysuce a. s. pre študijný odbor mechanik nastavovač. Najšikovnejším študentom takto už počas štúdia firma prisľúbi budúce zamestnanie.

Konkrétne ktoré výhody môžu žiaci v učebných odboroch získať, ak sa rozhodnú pre štúdium na vašej škole?

Škola vlastní rozsiahly ucelený komplex strojového parku od ručného spracovania kovov cez konvenčné technológie ako je sústruženie, frézovanie, vŕtanie a brúsenie, čím študent rýchlo získa celkový prehľad zo sveta strojárstva. Veľmi blízka spolupráca s novým školiacim strediskom firmy INA pre moderné CNC technológie umožňuje učiteľom, majstrom a žiakom prístup k najnovším formám obrábania. Okrem povinných hodín odborného výcviku môžu študenti využiť služby našej zváčskej školy na získanie zváračského preukazu v kurzoch (el. oblúk, plyn, CO) za veľmi výhodné ceny.

Akým spôsobom a prostriedkami si ich získa budúci zamestnávateľ?

Už počas odborného výcviku vybraným študentom zamestnávatelia ponúkajú možnosť brigádnicky si vylepšiť vreckové.

Ako hodnotíte aktuálny záujem žiakov končiacich ročníkov základných škôl o štúdium v odborných učebných odboroch?

Súčasný záujem žiakov končiacich ročníkov základných škôl je o učebné odbory všeobecne nízky s výnimkou učebného odboru mechanik špecialista automobilovej výroby.

Máte informácie o podobnej spolupráci žiak – zamestnávateľ v oblasti strojárenského priemyslu aj z iných slovenských SOŠ?

Áno mám, lebo všetky bývalé SOU mali a majú veľmi dobré vzťahy so zamestnávateľmi z blízkeho okolia. Je to prvý predpoklad spolupráce.

Aké máte očakávania od projektu Národná sústava povolaní?

Vďaka rokovaniam a diskusii sa mi otvárajú nové nápady a obzory spolupráce so všetkými zúčastnenými. Očakávam okrem iného, že tento projekt posunie zreálnenie potrieb trhu práce v strojárstve a v automobilovom priemysle bližšie k realite na Slovensku.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.