Štruktúra uchádzačov o zamestnanie – absolventov podľa skončeného študijného odboru za máj 2011

11.10.2011

Cieľom štatistického spracovania je poskytnúť informácie o celkovom počte uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl a mladistvých. Uchádzač o zamestnanie – absolvent školy je nezamestnaný občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a nezískal prvé pravidelne platené zamestnanie.

V Slovenskej republike dominujú v evidencii uchádzačov o zamestnanie absolventi Spoločenských vied, náuk a služieb. V evidencii je ich skoro 14 000, čo je viac ako všetkých ostatných absolventov. Pri detailnom pohľade na túto skupinu študijných odborov zistíme, že najviac absolventov (8 487) ich skončilo v odboroch Ekonomika a organizácia, obchod a služby na stredných odborných školách a obchodných akadémiách.

Druhou najpočetnejšou skupinou absolventov sú absolventi Technických vied a náuk. Najväčší podiel absolventov v tejto skupine študijných odborov majú nasledujúce odbory:

  • Elektrotechnika (1 807),
  • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba (1 512),
  • Stavebníctvo, geodézia a kartografia (1 226).
     

Na nasledujúcom grafe je uvedená štruktúra uchádzačov o zamestnanie – absolventov podľa skončeného študijného odboru za máj 2011. Pre bližšie informácie kliknite na vybranú skupinu odborov.

 

 Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.