Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovný potenciál sektorov národného hospodárstva SR

11.10.2011

Pracovný potenciál sektora možno definovať ako podiel uchádzačov o zamestnanie na celkovej potenciálnej zamestnanosti z pohľadu divízií zaradených do jednotlivých sektorov. Odzrkadľuje, koľko percent pracovnej sily, ktorá vykonávala pracovnú činnosť v rámci sektora, je evidovaná medzi uchádzačmi o zamestnanie. Uchádzača o zamestnanie možno definovať ako občana hľadajúceho zamestnanie zaradeného do evidencie nezamestnaných na úradoch PSVaR po podaní písomnej žiadosti o sprostredkovanie zamestnania. Do zisťovania boli zaradení uchádzači o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania. Čiže v zisťovaní nefigurujú tí, ktorí nikdy nepracovali.

Výsledky sú spracované podľa divízií SK NACE Rev. 2, podľa krajov a podľa okresov. Pracovný potenciál pracovnej sily bude smerodajný najmä z pohľadu zamestnávateľov, keďže odhalí regióny, v ktorých sa nachádza najviac použiteľnej pracovnej sily a oplatí sa v ňom investovať, pretože zamestnávateľ tam nájde vhodných zamestnancov. Tento ukazovateľ bude taktiež dôležitý z hľadiska efektívneho nasmerovania programov vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Sektory, ktoré sa vyznačujú najnižším pracovným potenciálom:

  • informačné technológie a telekomunikácie,
  • energetika, plyn, elektrina,
  • doprava, logistika, poštové služby.

Podiel uchádzačov o zamestnanie na celkovej potenciálnej zamestnanosti v daných sektoroch neprekračuje ani 6 %.

Sektory, ktoré sa vyznačujú najvyšším pracovným potenciálom:

  • lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
  • stavebníctvo,
  • textilný, odevný priemysel a spracovanie kože.
V týchto sektoroch je viac ako 20 % potenciálnej pracovnej sily evidovaných na úradoch PSVaR. Investori by nemali najmenší problém nájsť vhodných zamestnancov pri nábore nových zamestnancov.
 
Pre bližšie informácie o štruktúre uchádzačov o zamestnanie pre príslušný sektor za 2. kvartál 2011 kliknite na nasledujúcom grafe na vybranú sektorovú radu. Údaje za živnostníkov – osobné služby, remeselnícke práce nie sú k dispozícii.
 
 
 
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.