Nová Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08

04.10.2011

Dňa 28. 9. 2011 bola nová Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 schválená Riadiacim výborom NSP. Publikovaná bude vyhláškou Štatistického úradu SR a nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2012. Je plne kompatibilná s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-08 (dodržal sa počet a charakter všetkých podskupín ISCO-08). Ide o najkomplexnejšiu klasifikáciu zamestnaní – tvorenú za účasti samotných zamestnávateľov, celkovo 626 expertov, prevažne personalistov. Klasifikácia zamestnaní sa využíva pri zbere údajov o zamestnaniach a pri tvorbe výstupov štatistických zisťovaní. Predstavuje jednotný komunikačný prostriedok subjektov na trhu práce. Odráža súčasný stav na trhu práce a bude pravidelne aktualizovaná, aby bola prakticky využiteľná a presná, a to sledovaním zmien na trhu práce v oblasti rozvoja technológií, vzniku nových organizácií, pracovných miest a terminologického vývoja.

Viac informácií o novej Klasifikácii zamestnaní SK ISCO-08 nájdete tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.