Pracovné rokovanie zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVR SR a expertov NSP

22.06.2011

Dňa 16. júna 2011 sa na základe požiadavky z rokovania Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo a Riadiaceho výboru NSP.

Predmetom rokovania bola spolupráca rezortov MŠVVaŠ SR a MPSVR SR na realizácii národných projektov Národná sústava povolaní (NSP) a KOPLAT (komunikačná platforma medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami), definovanie pojmov „povolanie a zamestnanie“ na účely uvedených projektov a zistenie miery akceptácie národných štandardov zamestnaní (NŠZ) ako relevantného zdroja v procese skvalitňovania vzdelávania.

V závere rokovania MPSVR SR deklarovalo, že zabezpečí kvalitu NŠZ zodpovedajúcu čo najširšiemu spektru potrieb zamestnávateľov, požaduje riešenie duplicity sektorových rád, deklaruje opodstatnenosť NSP ako systémového riešenia na prenos potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania a vyvinie aktivity na zabezpečenie udržateľnosti projektu NSP a finančného krytia jeho realizácie.

Zástupcovia MŠVVaŠ SR deklarovali záujem na využití výsledkov NSP v národnom projekte KOPLATa v systéme celoživotného vzdelávania, uznávajú opodstatnenosť NSP v monitorovaní potrieb trhu práce a požadujú detailný opis odborných zručností, vedomostí a všeobecných spôsobilostí v rámci tvorby NŠZ a požadujú spoluprácu v oblasti akreditácie programov ďalšieho vzdelávania.

Závery z rokovania, zápisnicu z rokovania a definíciu pojmov povolanie/zamestnanie na účely projektu NSP, ktoré boli schválené Riadiacim výborom NSP dňa 22. júna 2011, si možno pozrieť tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.