Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manažérske zhrnutie

Sektor výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože patrí medzi tradičné priemyselné odvetvia. V súčasnosti je však jedným z najviac ohrozených. Jeho podiel na štruktúre spracovateľského priemyslu sa znižuje  na úkor moderných priemyselných odvetví. Tieto tendencie budú pretrvávať aj vo vývoji do roku 2030.

Poslaním sektora je aktívne, tvorivo a dlhodobo rozvíjať tradíciu podnikania vo výrobe textilu, odevov, obuvi a spracovania kože v Slovenskej republike a v medzinárodnom kontexte.

Rozhodujúcimi faktormi vplývajúcimi na trendy rozvoja sektora do roku 2030 budú, podobne ako v celej Európskej únii,  priame faktory konkurenčnej schopnosti. Výrobné subjekty sa budú prioritne zameriavať na výrobu inovatívnych produktov s vysokou pridanou hodnotou, kvalitatívnou konkurenčnou schopnosťou, výrobkov náročnejších na kvalifikáciu pracovných síl, inovácie, výskum a vývoj. Tlaky na ekologizáciu výroby budú mať vplyv na zmenu jej orientácie smerom k cirkulárnej ekonomike, znižovaniu odpadov, predlžovaniu životnosti, resp. opakovanému použitiu  výrobkov.

Takáto proefektívna orientácia sektora prinesie posilnenie jeho konkurenčnej schopnosti v celoúnijnom kontexte. Zároveň však bude znamenať aj zvýšené nároky na zručnosti pracovnej sily v oblasti informačných technológií a digitalizácie procesov. Na podporu týchto zručností bude nutne reagovať aj celý vzdelávací systém.

Kľúčové činitele:

Kritické činitele:

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože patrí medzi tri sektory s najnižším podielom na tvorbe HDP. SR dováža viac produktov sektora ako vyváža.

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože patrí medzi sektory s najnižším podielom na tvorbe HDP. V súčasnosti má 0,8 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Nižší príspevok majú sektory ako Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a Ťažba a úprava surovín, geológia. Aj napriek tomu však SR patrí medzi krajiny s nadpriemerným podielom tohto sektora na HDP. Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože má dominantné zastúpenie v Trenčianskom a Prešovskom kraji, kde tvorí približne 2 % krajského HDP. Významnú rolu zohrávajú podniky so 100 – 499 zamestnancami, ktoré sa na tvorbe HDP sektora podieľajú 32 % a majú 30 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora.

Sektor patrí medzi 21 % sektorov s najvyšším vývozom a 29 % sektorov s najvyšším dovozom v SR a je do veľkej miery závislý od medzinárodného obchodu. Má pasívne saldo obchodnej bilancie, resp. dovážame o 17 % viac produktov ako vyvážame.

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože zamestnáva 1,6 % všetkých zamestnancov v SR a počet zamestnancov dlhodobo klesá. Je sektorom s najnižším podielom zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním (8 %).

V sektore v súčasnosti pracuje 38,5 tisíc pracovníkov, čo je o 51 % menej ako pred 20 rokmi. Aj napriek tomu, že sektor tvorí len približne 1,6 % celkovej zamestnanosti v SR, patríme medzi krajiny s výrazne nadpriemerným podielom tohto sektora na zamestnanosti. Tento prevažne „ženský“ sektor (75 % zamestnancov tvoria ženy) dominuje v Prešovskom kraji, kde pracuje takmer tretina zamestnancov sektora. Spolu s Trenčianskym a Nitrianskym krajom tak tvoria 71 % zamestnanosti sektora.

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože je sektorom s najnižšou produktivitou práce v SR a druhými najnižšími mzdami.

Zamestnanec v sektore vyprodukuje v priemere ročne menej než 17 tisíc EUR pridanej hodnoty, čo je približne polovica z priemernej produktivity práce v SR. Produktivita práce sektora je na rovnakej úrovni ako pred 10 rokmi a je jediným sektorom, v ktorom nerastie. Má najnižšiu produktivitu práce zo všetkých sektorov.

Mzdy sú na úrovni 856 EUR čo je takmer o tretinu menej ako priemerná mzda v SR. Jedná sa o sektor s druhou najnižšou priemernou mzdou v SR. Mzdy od roku 2010 vzrástli o 63 %. Mzdy v sektore rastú teda výrazne rýchlejšie ako produktivita práce a spoločnosti musia na mzdy zamestnancov alokovať vyšší podiel vyprodukovanej hodnoty. Hodinové mzdy tvoria približne 51 % hodinovej produktivity práce, čo je hodnota mierne pod priemerom EÚ.

V horizonte 2021 – 2025 bude v sektore potrebné doplniť na trh práce približne 0,9 tisíc osôb ročne. V sektore sa do roku 2025 očakáva mierny nedostatok pracovných síl.

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 4,5 tis. osôb. Potreby trhu práce však budú tvorené takmer výlučne náhradou pracovných síl a teda odchodom zamestnancov do starobného dôchodku. Z korešpondujúcich odborov vzdelania sa v sektore do roku 2025 uplatní len približne 500 absolventov a sektor tak bude čeliť nedostatku pracovných síl s požadovanou kvalifikáciou. Množstvo absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania odchádza pracovať do iných sektorov a do zahraničia.

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 65 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.