Budúcnosť sektora a očakávané trendy

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 72 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až
4 800 zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách:

  • operátor strojov,
  • strojník a zoraďovač,
  • sklár, technológ.

Napriek tomu, že sektor patrí v SR medzi 46 sektorov s najvyššou produktivitou práce, v porovnaní so sektormi v EÚ má o 42 % nižšiu produktivitu práce. Táto skutočnosť naznačuje potenciál výrazného nárastu produktivity práce do roku 2030.

Výzvy sektora ako celku: 

SKLO

Sklo je svojou minulosťou a súčasnosťou predurčené byť materiálom budúcnosti, a to hlavne kvôli jeho ekologickej hodnote. Preto je potrebné sa v sklárskom priemysle zamerať na zefektívňovanie technológií, a to najmä v oblastiach nových palív (aplikácia vodíkového tavenia), nahrádzanie tradičných zdrojov obnoviteľnými zdrojmi, zamedzovanie energetických strát a modernizáciu sklených výrobkov. Sklené výrobky budúcnosti kladú dôraz na lepšie mechanické vlastnosti, zníženú hmotnosť, funkcionalizáciu a pod.

KERAMIKA

Pálená keramika je prirodzene ekologická, avšak aj toto odvetvie sa musí adaptovať a znižovať svoju uhlíkovú stopu a zároveň reagovať na konkurenčný boj. To predovšetkým znamená znižovať energetickú náročnosť výroby použitím nových alternatívnych zdrojov energie (vodík, bioplyn) a použitím efektívnejších výrobných zariadení. Okrem energetiky je tu výzva cirkulárnej ekonomiky a zvýšenia špecializovanosti produktov, ako sú napr. porcelánové izolátory s integrovaným optickým vláknom. Pre budúcnosť je veľkou výzvou použitie 3D tlače pri výrobe keramiky, sklo-keramiky ako napríklad rapid prototyping, výroba súčiastok zo špeciálnych keramických materiálov a pod. V budúcnosti budú v sektore aplikované i nanotechnológie.

NEKOVOVÉ MATERIÁLY: 

Cementársky priemysel sa musí predovšetkým zamerať na znižovanie energetickej náročnosti výroby, a to využívaním alternatívnych druhov palív. Zároveň je potrebné vyhľadávať alternatívnu surovinovú základňu. Ďalším dôležitým aspektom cementárskeho priemyslu je zvyšovanie kvality cementov a s tým spojené znižovanie ich environmentálnej záťaže.

Všetky odvetvia priemyslu, kde sa uskutočňujú tepelne náročné procesy, sú závislé od vývoja žiaruvzdorného priemyslu. Redukčné ciele v oblasti emisií skleníkových plynov vytýčené EÚ do roku 2030 (55 % v porovnaní s rokom 1990), s víziou uhlíkovo neutrálnej spoločnosti do roku 2050, smerujú k prehodnoteniu technologických postupov. Stanovené ciele sa podarí dosiahnuť len efektívnym zapojením výskumu, vzdelávania a inovácií v súvislosti s využívaním vodíka a vodíkových technológií a v tesnej spolupráci s priemyslom.


[1] Európska vodíková stratégia – Národná vodíková stratégia „Pripravení na budúcnosť“

[2] CEAP: Circular Economy Action Plan/ European Framework Directive for Waste

[3] Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko; Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko 2018 – 2027

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.