Poslanie sektora

Lesnícko-drevársky sektor obhospodaruje obnoviteľnú a pre SR strategickú surovinu. Lesné hospodárstvo je dôležitý a perspektívny pilier národného hospodárstva v súvislosti s presadzovaním cieľov Zelenej dohody a prechodom na obehové hospodárstvo. Jeho hlavným poslaním je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenska, ich stabilita a rozvoj, založený na vyváženom, trojpilierovom prístupe (ekonomický, ekologický a sociálny). Lesnícko-drevársky sektor je dynamický sektor, ktorý má v porovnaní s inými odvetviami niekoľko osobitostí. Lesy sú zároveň životným prostredím i výrobným prostriedkom, obnoviteľným prírodným zdrojom i zdrojom voľne dostupných úžitkov, producentom drevnej hmoty a ostatných obchodovateľných lesných produktov a služieb, ale aj poskytovateľom celej škály verejnoprospešných služieb, ktoré sa ekonomicky nezhodnocujú. Lesnícko-drevársky sektor je veľmi významným zamestnávateľom hlavne na vidieku a dáva prácu aj nižšie kvalifikovaným skupinám obyvateľstva. Ďalší rozvoj ľudských zdrojov lesného hospodárstva je dnes priamo závislý na vývoji mnohých faktorov ekonomického a prírodného charakteru, ako sú napr. zmeny v prioritných funkciách lesa, zosúladenie ekologických a ekonomických záujmov na využívaní lesa a v neposlednej miere aj pôsobenie zmeny klímy a jej dopad na lesný ekosystém a poskytovanie ekosystémových služieb lesa.

Na lesné hospodárstvo priamo nadväzuje drevospracujúci priemysel, ktorý spracúva drevo ako najvýznamnejšiu obnoviteľnú a pre Slovenskú republiku strategickú surovinu. Jeho spracovateľský a spotrebiteľský reťazec je potenciálnym zdrojom s významným podielom na tvorbe hrubého domáceho produktu. Drevospracujúci priemysel je významným zamestnávateľom naprieč celou Slovenskou republikou, či už na vidieku alebo v niektorých mestách. Je však nevyhnutné tento segment efektívne rozvíjať a vnímať lesné hospodárstvo a spracovanie dreva vo všetkých jeho podobách ako jeden súvisiaci celok s čo možno najvyššou mierou pridanej hodnoty vo svojich výrobkoch. Kľúčové strategické dokumenty, ovplyvňujúce vývoj sektora, sú uvedené v Prílohe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.