Vývojové tendencie

Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – ­2025 na úrovni približne 2,4 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 10 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému desiatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 60 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo tak vznikne v priemere ročne 0,3 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.  

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude vyššia, na úrovni 3,6 tisíc osôb, z ktorých 62 % bude tvoriť náhrada pracovných síl.

Potreby trhu práce

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 22

V období rokov 2021­ – 2025 príde na trh práce 4,1 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 3 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 97 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich desiatich rokoch, sa očakáva nárast počtu stredoškolských aj vysokoškolských absolventov.

Príchod absolventov na trh práce

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 23

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa 7 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 93 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 68 % a pri vysokoškolských absolventoch 4 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sú pri vysokoškolákoch automobilový priemysel a strojárstvo (34 %) a administratíva, ekonomika, manažment (19 %) a pri stredoškolákoch automobilový priemysel a strojárstvo (8 %) a doprava, logistika, poštové služby (7 %).

Uplatnenie absolventov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 24 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 24

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach celkovo potrebných 2 tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 4 tisíc absolventov. Približne 94 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa tak do roku 2025 očakáva nedostatok na úrovni absolventov približne 2 tisíc osôb.

Disparity

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 25

Najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v sektore zaznamenáva 7221002 Kováč pre strojné kovanie. V danom zamestnaní poklesol počet zamestnancov za ostatných sedem rokov približne o 200 osôb, čo predstavuje pokles o 45 %. Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili v nízkokvalifikovaných zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

Zamestnania s najvyšším úbytkom počtu zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 26

Najväčší nárast počtu zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo zaznamenávajú nízkokvalifikované zamestnania. V zamestnaní 8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov bol za posledných sedem rokov zaznamenaný nárast o 87 %, resp. o 1 tisíc osôb.

Zamestnania s najvyšším nárastom počtu zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 27

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 81 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 15,7 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov, 8121009 Operátor tvárniaceho zariadenia a 7543011 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve.  

Približne 68 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne vysoký podiel.  

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.  

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce (ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie výroby na úkor súčasných ziskov.  

Tiež si je potrebné uvedomiť, že hlavnou nákladovou položkou ľudskej práce sú mzdy a tie sú zas výslednicou dopytu a ponuky na trhu práce. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), tak bude klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia implementácie technológií, keďže ľudská práca sa  pre podnik stane rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.

Automatizácia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 28
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 29

Rozloženie zamestnancov podľa vplyvu technológií na pracovné činnosti

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 30

Najviac zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 2413 Mechanik strojov a zariadení (úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 1 077 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 1 083 – 1 283 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 10,4 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2414 Strojárstvo (úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)). V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 1 040 – 1 240 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 8,5 % z nich sa uplatní v tomto sektore. Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa v najbližších piatich rokoch očakáva v zamestnaní 8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov, ktoré je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 237 – 337 osôb v tomto zamestnaní, 32,3 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní sa očakáva vysoká dodatočná potreba v zamestnaní 8122003 Operátor pokovovania, a to 128 – 228 osôb. Celkovo bude v tomto zamestnaní v SR dodatočne potrebných 157 – 257 osôb.  

Najviac, približne 1,4 tisíc osôb v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude potrebných v zhluku zamestnaní HUTNÍCI A ZLIEVAČI. Popritom príde do roku 2025 na trh práce približne 100 absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 86 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok na úrovni absolventov. 

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2019/2021, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2021 – 2025 a ich uplatnenie v sektore Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania Počet žiakov/študentov  
v odbore v školskom roku 2020/2021 
Počet absolventov prichádzajúcich  
na trh práce v SR  
v rokoch  
2021 – 2025 
Podiel absolventov pracujúcich  
v sektore v roku 2020 
z celkového počtu absolventov odboru 
Podiel zamestnaných  
s absolvovaným odborom vzdelania  
z celkového počtu zamestnaných  
v sektore v roku 2020 
2413 Mechanik strojov a zariadení úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 1 077 1 083 – 1 283 10,4% 8,7% 
2414 Strojárstvo úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 524 1 040 – 1 240 8,5% 7,4% 
2466 Mechanik opravár stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 230 156 – 256 11,9% 6,5% 
2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 144 170 – 270 6,6% 3,7% 
2697 Mechanik elektrotechnik úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 4 310 3 949 – 4 149 6,3% 3,6% 
7902 Gymnázium úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou) 69 093 28 072 – 30 072 1,1% 3,1% 
6317 Obchodná akadémia úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou) 10 642 4 527 – 5 527 1,0% 2,9% 
2262 Hutník operátor úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 123 77 – 177 86,2% 2,8% 
2305 Výrobné technológie druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské 674 1 617 – 1 817 7,6% 2,1% 
2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou) 4 745 2 577 – 2 777 2,1% 1,7% 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 31

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach
s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore

Zamestnanie SK ISCO-08 Dodatočná potreba pracovných síl  
v SR v období  
2021 – 2025 
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR  
v období 2021-2025 
Dodatočná potreba pracovných síl  
v sektore  
v období  
2021 – 2025 
8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 377 – 477 32,3% 237 – 337 
7222002 Prevádzkový zámočník (údržbár) 2 268 – 2 468 83,6% 215 – 315 
8122003 Operátor pokovovania 157 – 257 16,1% 128 – 228 
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikár 1 548 – 1 748 100,0% 118 – 218 
7223003 Obrábač kovov 2 779 – 2 979 63,1% 78 – 178 
9333004 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) 1 085 – 1 285 76,2% 75 – 175 
7543011 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 60 – 160 100,0% 43 – 143 
4321001 Pracovník v sklade (skladník) 6 074 – 7 074 41,8% 39 – 139 
3121004 Majster (supervízor) v hutníctve 46 – 146 48,1% 34 – 134 
2146015 Hutnícky špecialista technológ 36 – 136 45,2% 34 – 134 
8343001 Žeriavnik 368 – 468 83,3% 30 – 130 
7211001 Zlievač, formovač 40 – 140 56,7% 28 – 128 
8121999 Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený 70 – 170 79,2% 27 – 127 
3117006 Technický pracovník v hutníctve 37 – 137 35,5% 14 – 114 
8121013 Apretovač 17 – 117 76,5% 6 – 106 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 32

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore

Zamestnanie SK ISCO-08 Dodatočná potreba pracovných síl  
v SR v období  
2021 – 2025 
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR  
v období 2021 – 2025 
Dodatočná potreba pracovných síl  
v sektore  
v období  
2021 – 2025 
8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 377 – 477 32,3% 237 – 337 
8122003 Operátor pokovovania 157 – 257 16,1% 128 – 228 
7543011 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 60 – 160 100,0% 43 – 143 
3121004 Majster (supervízor) v hutníctve 46 – 146 48,1% 34 – 134 
2146015 Hutnícky špecialista technológ 36 – 136 45,2% 34 – 134 
7211001 Zlievač, formovač 40 – 140 56,7% 28 – 128 
8121999 Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený 70 – 170 79,2% 27 – 127 
3117006 Technický pracovník v hutníctve 37 – 137 35,5% 14 – 114 
8121013 Apretovač 17 – 117 76,5% 6 – 106 
8121006 Hutník oceliar 5 – 105 48,9% 5 – 105 
9329014 Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe 2 – 102 56,2% 0 – 99 
8121014 Hutník neželezných kovov 0 – 93 100,0% 0 – 93 
8121004 Hutník operátor, údržbár 42 – 142 100,0% 0 – 92 
8121009 Operátor tvárniaceho zariadenia 101 – 201 55,8% 0 – 91 
3135000 Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle 0 – 88 42,3% 0 – 86 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 32 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 33 

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 zo zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO (SŠ)

Kód a názov zamestnania SK ISCO-08 
8122999 Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený 
8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 
8121008 Operátor lisovacích strojov kovov 
8121009 Operátor tvárniaceho zariadenia 
8121999 Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený 
7543011 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 
8121006 Hutník oceliar 
8121004 Hutník operátor, údržbár 
8121007 Hutník vysokopeciar 
8122003 Operátor pokovovania 
8122002 Galvanizér 
7211001 Zlievač, formovač 
3121004 Majster (supervízor) v hutníctve 
8121003 Koksár 
8121014 Hutník neželezných kovov 
8121013 Apretovač 
3117006 Technický pracovník v hutníctve 
8121002 Operátor stroja na valcovanie kovov 
8121001 Tavič 
9329014 Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe 
8121015 Operátor zlievarenských strojov a zariadení 
8121012 Peciar 
7211002 Jadrár 
7221002 Kováč pre strojné kovanie 
7211005 Odlievač kovov 
8122001 Morič 
3135000 Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle 
3117012 Zlievarenský technik metalurg 
3121005 Majster (supervízor) v zlievarenstve 
7211004 Práškový metalurg 
8121011 Operátor redukovne vo valcovniach 
7211999 Zlievač a jadrár inde neuvedený 
8121010 Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach 
3117008 Zlievarenský technik technológ 
7211003 Zlievarenský modelár 
3117009 Zlievarenský technik kontroly kvality 
7221999 Kováč inde neuvedený 
3117010 Zlievarenský technik normovač 
3122017 Majster (supervízor) v kováčstve 
7221001 Ručný priemyselný kováč 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 34 

Zoznam odborov vzdelania v zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania

Kód a názov odboru vzdelania 
2262K Hutník operátor 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 34

Vývoj v sektore hutníctva, zlievarenstva a kováčstva v období do roku 2030 s najväčšou pravdepodobnosťou neprinesie výrazné skokovité zmeny v oblasti využívaných technológií, materiálov alebo procesov. Môžeme predpokladať využitie nových poznatkov pri modernizácii technologických celkov (napr. IoT), resp. montáž nových technológií s cieľom minimalizácie dopadov na ekológiu, nižšiu energetickú náročnosť a efektívnejšie využívanie surovín. Nové, resp. modernizované technológie a implementované technologické celky budú okrem ekologického aspektu a nižšej energetickej náročnosti zohľadňovať aj zvýšenú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, ergonómiu a zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov. Na druhej strane budú tieto technológie klásť vyššie nároky na komplexnosť znalostí obslužného personálu z oblastí, ktoré boli doteraz od operátorov a údržbárov vyžadované len v malej miere. Okrem znalosti technologického procesu pôjde aj o nároky na vyššiu úroveň zručností v používaní počítačových aplikácií, využitie podpory riadiacich systémov pri rozhodovaní a vyhodnocovaní efektivity procesu, alebo nové prvky automatizácie procesov.

Vyššie technické a riadiace funkcie začnú viac využívať aplikácie na vyhodnocovanie a rozhodovanie na základe analýz veľkých skupín dát s cieľom optimalizovať technologický proces, spotrebu surovín, materiálov a energií.

Doposiaľ v menšej miere využívané inovatívne spôsoby práce v oblasti komunikácie, prenosu a spracovania dát a informácií vo výrobných a riadiacich procesoch našli významné využitie a  rozšírenie v rokoch 2019 – 2020 pod vplyvom pandémie COVID-19. Trvale uplatniteľné zmeny priniesli najmä nové aplikácie a formy využívané v oblasti organizácie práce – dištančná forma porád, školení, nahradenie osobných obchodných rokovaní (služobných ciest), konferencií a pod.

Výrazná zmena nastala aplikáciou legislatívnych zmien podporujúcich vykonávanie domáckej práce, tele práce a príležitostnej práce z domu (tzv. dočasný home office). Tieto formy prispeli k eliminácii kontaktov zamestnancov zabezpečujúcich podporné procesy. Vo výrobných procesoch sa pristúpilo k úprave zmenových kalendárov s cieľom eliminovať množstvo personálu vo výrobných procesoch na nevyhnutnú úroveň a rovnako aj eliminovať stretávanie sa v spoločných priestoroch. Zmeny boli aplikované aj v oblasti presunu komunikácie a záznamu výrobných záznamov a dát do elektronickej podoby. Všetky opatrenia boli podporené zvýšenými hygienickými opatreniami.  

Využiteľnosť týchto opatrení, resp. ich rozumná kombinácia s doteraz zaužívanými systémami (z obdobia pred pandémiou) znamená, že je možná:

– rýchla aplikácia zmien v prebiehajúcich procesoch, pričom personál je schopný prispôsobiť sa novým podmienkam,

– vysoká úroveň flexibility prinášajúca pozitívny efekt v oblasti výkonu, organizácia riadenia je podmienená rýchlosťou komunikácie so zamestnancami a účelnou spätnou väzbou,

– rýchle zvyšovanie úrovne zručností a znalostí prináša benefity v oblasti šetrenia a znižovanie nákladov a tiež zmenu zaužívaných postupov a pod.

Opatrenia, ktoré firmy prijímali v súvislosti s pandémiou, boli priebežne vyhodnocované a modifikované tak, aby bola zaistená kontinuita dodávok, surovín a výroby, s minimalizáciou možného ohrozenia zdravia zamestnancov a zákazníkov. Úsilie o udržanie kontinuity v závodoch, kde by odstavenie výroby znamenalo významné škody až nemožnosť obnovenia výroby, bolo úmerné náročnosti prijatých opatrení.

Vplyv inovácií na národné štandardy zamestnaní

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Škála vplyvu: významný – 1, stredne významný – 2, mierny – 3, žiadny – prázdne pole

Pre oblasť stredného školstva je implementácia inovácií do odborov vzdelávania rozdelená do dvoch úrovní. Prvá úroveň sa týka štátnych vzdelávacích programov. Ide o spoločný predpis na celonárodnej úrovni platný pre odbory na všetkých školách. Škola musí garantovať dodržanie učebných osnov a plánov zo štátneho vzdelávacieho programu / odboru. Štátny vzdelávací program (ďalej len „ŠVP“) nevie pružne reagovať na zmeny v sektore (posledná úprava bola zverejnená v roku 2013). Druhú úroveň tvoria školské vzdelávacie programy, ktoré si škola vypracuje na základe ŠVP a do tohto procesu vstupuje aj zamestnávateľ, ktorý využíva hlavne systém duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“) v odbornej praxi alebo výcviku, za ktorý je aj zodpovedný. Samotnou účasťou žiaka v SDV vie zamestnávateľ reagovať aj na potrebné inovácie v sektore a žiaka pripraviť pre svoje potreby. Tento systém je pružnejší a aj sa využíva. Zamestnávateľ môže ovplyvniť odbornú prax alebo výcvik aj mimo SDV ak škola spolupracuje so zamestnávateľmi v procese odborného vzdelávania a prípravy. Aj tento proces zamestnávatelia v sektore využívajú.

Zvýšené nároky v oblasti prípravy budúceho obslužného personálu sa musia premietnuť do získania odborných vedomostí pre výrobu ocele zo šrotu v EAF (Elektrická oblúková pec) a priamo redukovaného železa a rovnako aj pri príprave a aplikácii nových redukčných činidiel pri výrobe kovov z rúd. Veľmi intenzívnu pozornosť bude potrebné venovať aj vedomostiam v oblasti informačných systémov v hutníckej výrobe a informačným technológiám v riadiacich procesoch hutníckej výroby. Všetky tieto vedomosti bude potrebné preniesť aj do získania potrebných praktických zručností pre obsluhu nových strojov a zariadení v hutníckej výrobe.

Pre oblasť vysokých škôl je systém odlišný. Tvorcami študijných programov sú jednotlivé fakulty, katedry, pedagógovia a vedia pružnejšie reagovať na zmeny a implementácie inovácií. V oblasti vysokého školstva bude potrebné sa po vzore implementácie duálneho systému vzdelávania v strednom odbornom školstve sústrediť na zakomponovanie povinnej praxe aj v študijných programoch s technickým zameraním, čo bude mať pozitívny vplyv na komplexnosť a kvalitu absolventov.

V študijných programoch vysokého školstva sa očakáva pokračujúci trend implementácie digitalizácie a algoritmizácie výrobných procesov pre sektor. Úzke prepojenie vývoja, výskumu a aplikácie nízkoemisných technológií a nových materiálov bude nevyhnutnosťou nielen v študijných programoch ale aj medzi zamestnávateľmi a vysokým školstvom. Absolventi budú musieť prepájať viaceré vedomosti a zručnosti (IT, znižovanie emisií vrátane využívania vodíka v metalurgii, dátových analýz a práce s big data súbormi) s potrebami hutníctva, zlievarenstva a kováčstva. Bez nastavenia systematickej reformy vzdelávacieho systému a odporúčania OECD ohľadom zásadnej zmeny odmeňovania učiteľov v SR a politickej podpory naprieč politickým spektrom bude vyššie uvedený trend nedosiahnuteľný.

Vznik a zánik zamestnaní do roku 2030 bude súvisieť s implementáciou elektrických pecí, vodíka. Vplyvom nových technológií sa predpokladá reprofilizácia zamestnaní napr. Koksár, resp. Hutník vysokopeciar. Pre udržiavanie nových strojných technologických zariadení sa očakáva rozšírenie znalostí a zručností a implementácia moderných diagnostických postupov a technických prostriedkov. Očakáva sa zvýšenie požiadaviek na odborné zručnosti v oblasti obsluhy strojov a zariadení, kde na vybraných pozíciách bude vyžadované vyššie odborné vzdelanie v odboroch mechanik – mechatronik, hutník operátor – údržbár. Rovnako sa očakáva aj zvýšenie požiadaviek v technických pozíciách na odborné znalosti a zručnosti v oblasti modelovania a riadenia procesov, kde sa očakáva vznik nových pozícií, ako procesný inžinier so zameraním na  modelové riadenie procesov, prediktívnu údržbu, oblasť dátových analýz a samozrejme informačných technológií.

Do roku 2030 pri väčšine zamestnaní sa predpokladá zvyšovanie úrovne SKKR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.