Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manažérske zhrnutie

Sektor má v súčasnosti 4 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. Najvýznamnejšími spoločnosťami sektora sú eustream, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., ktoré majú spolu 42 %-ný príspevok k tvorbe HDP sektora a zamestnávajú celkovo takmer 4 000 zamestnancov. Veľké spoločnosti s viac ako 1 000 zamestnancami majú v sektore dominantné postavenie – majú 51 %-ný príspevok k tvorbe HDP. Väčšina významných spoločností sektora sídli v Bratislavskom a Košickom kraji, tieto dva kraje tvoria spolu 83 % celkového HDP sektora. V medzinárodnom meradle sa SR nachádza medzi top 3 krajinami EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na HDP. Vysoké postavenie má sektor v Bulharsku, ktoré je významným výrobcom elektriny a v Estónsku, ktoré je takmer energeticky nezávislé. 

Sektor sa podieľa na celkovej investičnej aktivite v SR 7 %-ami a patrí tak medzi top 6 sektorov s najvyššími investíciami. 

Veľké podniky v sektore energetika, elektrina a plyn majú dominantné postavenie nielen z hľadiska tvorby HDP, ale aj z hľadiska zamestnanosti. Podniky s 500 – 999 zamestnancami zamestnávajú 2 tisíc pracujúcich a vo veľkých podnikoch s 1 000 a viac zamestnancami pracuje 8 tisíc osôb. Tieto dve veľkostné kategórie sa tak podieľajú na zamestnanosti sektora 50 %-mi. Najväčšími zamestnávateľmi v sektore sú Slovenské elektrárne, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s. a Stredoslovenská distribučná, a. s. – zamestnávajú 36 % zamestnancov sektora.   V  súčasnosti pracuje v sektore 18,5 tisíc zamestnancov, čo je o 46 % menej ako pred 20 rokmi. Sektor sa podieľa na celkovej zamestnanosti v SR podieľa 0,8 % a je teda tretím najmenším sektorom z hľadiska počtu zamestnancov (nižšiu úroveň má len Ťažba a Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel). V  EÚ pracuje v sektore v priemere 0,5 % zamestnancov a nízky podiel sektora na zamestnanosti tak nie je špecifický len pre SR. Najviac poklesol počet zamestnancov v hlavných triedach zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 3 Technici a odborní pracovníci. Zároveň vzrástol počet špecialistov a administratívnych pracovníkov. Z regionálneho hľadiska má dominantné postavenie Bratislavský kraj, ktorý zamestnáva viac ako tretinu zamestnancov sektora, pričom 68 % z nich dochádza za prácou z iného kraja. Tento prevažne „mužský“ sektor (3/4 zamestnancov tvoria muži) sa vyznačuje nadpriemerným podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov (54 %).  

V sektore energetika, plyn, elektrina  vyprodukuje jeden zamestnanec viac ako 181 tisíc EUR ročne. Produktivita práce sektora je 5-krát vyššia ako priemer v SR. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 65 %. Na tomto zvýšení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 2 % a súčasné zníženie počtu pracujúcich.  33 % podnikov má v sektore vysoko nadpriemernú produktivitu práce, tieto zamestnávajú 67 % zamestnancov sektora. Aj napriek najvyššej úrovni produktivity práce tohto sektora v SR sa v medzinárodnom porovnaní radí SR medzi krajiny s nižšou úrovňou produktivity. V krajinách ako Španielsko, Portugalsko, Island, Fínsko je produktivita práce tohto sektora ešte 2 až 3 násobne vyššia ako v SR. 

Vysoká produktivita práce samozrejme do veľkej miery vplýva aj na výšku mzdy. V sektore sú druhé najvyššie mzdy po ITK – na úrovni 1 873 EUR, čo je o takmer 50 % viac ako priemer v SR. V období 2010 – 2019  vzrástli mzdy v sektore vzrástli o približne 45 %.  

Výška miezd je vo veľkej miere závislá od produktivity práce. V SR však mzdy v tomto sektore predstavujú len 17 % produktivity práce, čo je jedna z najnižších úrovní v Európe. 

V priebehu najbližších piatich rokov bude v sektore dodatočne potrebných takmer 6 tisíc zamestnancov. Mzdy v sektore sú síce nad úrovňou SR (zamestnanci v priemere zarábajú 1 873 Eur mesačne), napriek tomu 7 % absolventov prichádzajúcich na trh práce z korešpondujúcich odborov vzdelania odchádza pracovať za hranice SR. Z korešpondujúcich odborov vzdelania sa v období 2021 – 2025 uplatní v sektore približne 2 tisíc zamestnancov a sektor tak bude čeliť nedostatku pracovných síl. Medzi zamestnania s najvyššími potrebami na trhu práce do roku 2025 patrí Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike, Operátor parného stroja a kotla, Prevádzkový zámočník a Technik podpory inžinieringu v energetike.  V najbližších 20-tich rokoch sa očakáva, že v sektore bude možné technológiami nahradiť približne 48 % pracovných činností.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.