Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor zdravotníctvo, sociálne služby charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Zdravotníctvo, Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), Sociálna práca bez ubytovania.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v období 2020-2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa očakáva v zhluku zamestnaní SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI, OPATROVATELIA A VYCHOVÁVATELIA. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 13 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 3 100 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI, OPATROVATELIA A VYCHOVÁVATELIA v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 6 000 osôb. Zvyšná dodatočná potreba smeruje napr. do sektorov vzdelávanie a výchova, ale aj verejná správa a služby. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa uplatní približne 300 z nich. Veľké percento absolventov z týchto odborov vzdelania nachádza uplatnenie v iných sektoroch, ktoré poskytujú lepšie motivačné faktory na uplatnenie sa. Do roku 2025 sa v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) a 88 Sociálna práca bez ubytovania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.