Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Zdravotníctvo, Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), Sociálna práca bez ubytovania.

Najviac zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby malo v roku 2019 vyštudovaný študijný odbor vzdelania 5141 všeobecné lekárstvo. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 6 888 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 4 705 – 4 905 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 86 % absolventov sa uplatňuje v sektore zdravotníctvo, sociálne služby. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2021. Približne 13 % zamestnancov tohto sektora má ukončené vzdelanie v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore 5141 všeobecné lekárstvo. 

Druhým kľúčovým odborom v sektore je v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore 5602 ošetrovateľstvo, ktorým nadobúdajú študenti odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra. V akademickom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 3 080 študentov denného štúdia (z toho 2 917 študentov formou vyššieho odborného vzdelania a/alebo prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 163 študentov formou vysokoškolského vzdelania druhého stupňa).

V období rokov 2020 – 2025 vstúpi na trh práce celkovo 2 550 – 2 850 absolventov denného štúdia spomínaného študijného odboru vzdelania (z toho 2 304 – 2504  absolventov vyššieho odborného vzdelania a/alebo prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 246 – 346 absolventov vysokoškolského vzdelania druhého stupňa), pričom sa očakáva, že približne 94 % z nich sa uplatňuje v sektore zdravotníctvo, sociálne služby. Najviac absolventov vstúpi na trh práce v roku 2021. Približne 15 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný študijný odbor 5602 ošetrovateľstvo.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bude do roku 2025 na úrovni približne 38 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2020 a najmenej v roku 2021.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore zdravotníctvo, sociálne služby do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2020.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore zdravotníctvo, sociálne služby do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore zdravotníctvo, sociálne služby, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025. V prípade sestry pracujúcej v ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú evidovaní veľkí zamestnávatelia v SR prevádzkujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť s potrebou pracovných síl v rámci iného sektora.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor zdravotníctvo, sociálne služby s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Vysvetlivky:

  • 26 – termín Ambulantná sestra je v súlade s aktuálne platnou štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08,  v praxi vystihuje sestru pracujúcu v ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  • 27 – termín Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie je v súlade s aktuálne platnou štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08, v praxi vystihuje sestru so špecializáciou v špecializačnom odbore starostlivosť o dospelých

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor zdravotníctvo, sociálne služby bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 3 840 – 4 040 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 4 166 – 4 366 zamestnancov, pričom 27 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 3221001 Ambulantná sestra, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 755 – 1 955 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 1 749 – 1 949 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.