Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre vzdelávanie, výchovu a šport

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Animátor voľného času
 2. Antropológ
 3. Asistent vysokej školy
 4. Docent  
 5. Facilitátor virtuálneho vzdelávania
 6. Filozof
 7. Historik (okrem umenia)
 8. Hosťujúci profesor
 9. Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)
 10. Jazykovedec (filológ, lingvista)
 11. Kariérový poradca
 12. Kariérový sprievodca/konzultant
 13. Kariérový špecialista
 14. Komisár dopingovej kontroly
 15. Koordinátor dobrovoľníkov
 16. Koordinátor práce s mládežou
 17. Koordinátor vzdelávacích aktivít
 18. Kouč
 19. Lektor ďalšieho vzdelávania
 20. Lektor jazyka
 21. Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
 22. Lektor v práci s mládežou
 23. Lektor vysokej školy
 24. Lektor vzdelávania seniorov
 25. Majster odbornej výchovy
 26. Manažér ďalšieho vzdelávania
 27. Metodik práce s mládežou
 28. Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
 29. Odborný asistent vysokej školy
 30. Organizátor športových podujatí
 31. Pedagogický asistent
 32. Poradca pre vekový manažment
 33. Poradca pre zdravý životný štýl
 34. Poradenský psychológ
 35. Pracovník s mládežou
 36. Profesor
 37. Rektor vysokej školy
 38. Riaditeľ materskej školy
 39. Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský internát)
 40. Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)
 41. Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia
 42. Riaditeľ základnej umeleckej školy
 43. Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy
 44. Sociálny pedagóg
 45. Sociológ
 46. Školník
 47. Školský logopéd
 48. Školský psychológ
 49. Školský špeciálny pedagóg
 50. Špecialista kvality vzdelávania
 51. Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
 52. Športovec
 53. Športový administrátor
 54. Športový agent
 55. Športový delegát
 56. Športový inštruktor
 57. Športový manažér
 58. Športový rozhodca
 59. Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
 60. Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole)
 61. Učiteľ druhého stupňa základnej školy
 62. Učiteľ gymnázia
 63. Učiteľ jazykovej školy
 64. Učiteľ konzervatória
 65. Učiteľ materskej školy
 66. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením
 67. Učiteľ praktického vyučovania
 68. Učiteľ pre primárne vzdelávanie
 69. Učiteľ profesijného rozvoja
 70. Učiteľ strednej odbornej školy
 71. Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 72. Učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 73. Učiteľ základnej umeleckej školy
 74. Vedecký pracovník v oblasti psychológie
 75. Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
 76. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 77. Výchovný poradca

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.