Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre vzdelávanie, výchovu a šport

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Animátor voľného času
 2. Antropológ
 3. Docent
 4. Filozof
 5. Historik (okrem umenia)
 6. Hosťujúci profesor
 7. Kariérový poradca
 8. Kariérový sprievodca/konzultant
 9. Komisár dopingovej kontroly
 10. Koordinátor dobrovoľníkov
 11. Koordinátor práce s mládežou
 12. Koordinátor vzdelávacích aktivít
 13. Kouč
 14. Lektor ďalšieho vzdelávania
 15. Lektor jazyka
 16. Lektor v práci s mládežou
 17. Lektor vzdelávania seniorov
 18. Majster odbornej výchovy
 19. Manažér ďalšieho vzdelávania
 20. Metodik práce s mládežou
 21. Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
 22. Odborný asistent vysokej školy
 23. Organizátor športových podujatí
 24. Pedagogický asistent
 25. Poradca pre zdravý životný štýl
 26. Pracovník s mládežou
 27. Profesor
 28. Rektor vysokej školy
 29. Riaditeľ materskej školy
 30. Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský internát)
 31. Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)
 32. Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia
 33. Riaditeľ základnej umeleckej školy
 34. Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy
 35. Sociálny pedagóg
 36. Sociológ
 37. Školník
 38. Školský logopéd
 39. Školský psychológ
 40. Školský špeciálny pedagóg
 41. Špecialista kvality vzdelávania
 42. Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
 43. Športovec
 44. Športový administrátor
 45. Športový agent
 46. Športový delegát
 47. Športový inštruktor
 48. Športový manažér 
 49. Športový rozhodca
 50. Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
 51. Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole)
 52. Učiteľ gymnázia
 53. Učiteľ konzervatória
 54. Učiteľ materskej školy
 55. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením
 56. Učiteľ praktického vyučovania
 57. Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 58. Učiteľ pre primárne vzdelávanie
 59. Učiteľ profesijného rozvoja
 60. Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 61. Učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 62. Učiteľ základnej umeleckej školy
 63. Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
 64. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 65. Výchovný poradca

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.