Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Kľúčovým odborom vzdelania v sektore je odbor vzdelania 7612 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, nakoľko najviac zamestnancov v sektore vzdelávanie, výchova a šport malo v roku 2018 tento odbor vyštudovaný, približne 14 % zamestnancov. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa v období rokov 2019 – 2024 neočakáva príchod absolventov na trh práce.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7611 Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa v období rokov 2019 – 2024 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 9 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7611 Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore vzdelávanie, výchova a šport
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore vzdelávanie, výchova a šport bude do roku 2024 na úrovni približne 52 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2024. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl (súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách) je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2019 – 2024 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa očakáva v roku 2024.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní Upratovačka, kedy bude sektor v tomto zamestnaní potrebovať približne 4 777 – 5 777 osôb. Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie Učiteľ základnej školy, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 4 169 – 4 369 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 4 186 – 4 386 osôb.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport v období 2019-2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa očakáva v zhluku zamestnaní UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 12 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 9 500 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 11 700 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore sa uplatňuje približne 4200 absolventov. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore. Podiel nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl z evidovaného počtu uchádzačov o zamestnanie sa v školskom roku 2018/19 pohyboval v rozpätí od 3,4 % do 6,5 %. Najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných absolventov stredných škôl tvorili absolventi študijných odborov. Ich počet sa pohyboval od 1,9 tisíc do 5,4 tisíc. Druhou skupinou v poradí boli absolventi učebných odborov v počte 616 až 1,7 tisíc. Najmenej evidovaných nezamestnaných bolo absolventov gymnázií, pretože prevažná časť pokračovala v štúdiu na vysokých školách.

Počet nezamestnaných absolventov škôl v 2018/2019
Zdroj: ÚPSVAR

Z regionálneho pohľadu dosahujú dlhodobo najvyššiu absolventskú mieru nezamestnanosti Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj, najnižšia je v Bratislavskom kraji.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.