Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor vzdelávanie, výchova a šport. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Vzdelávanie, Športové, zábavné a rekreačné činnosti, Činnosti členských organizácií.

Špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v auguste 2020, a to na úrovni 2,9 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v marci 2020, a to 1,6 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 2 %, čo je približne o 3 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,6 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v júli 2019, a to na úrovni -1,8 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné pozorovať v mesiaci december 2020, a to -4,1 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi júnom 2020 a júlom 2020 a predstavoval 0,6 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi júnom 2019 a júlom 2019, a to na úrovni 0,6 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,6 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.

Špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v troch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 3,1 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 3,1 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,6 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (1,7 %) bola aj v Trnavskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore vzdelávanie, výchova a šport medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,6 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji (0,7 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (o 0,7 p. b.). Lepšie na tom boli Nitriansky kraj s nárastom o 0,3 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast predstavoval 0,4 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú. Práve zamestnávateľské organizácie prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania. Súčasne je na fungovanie organizácií v oblasti vzdelávania, výchovy a športu nutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

V sektore vzdelávanie, výchova a šport neboli dostupné dáta o počte organizácií a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 85 Vzdelávanie, 93 Športové zábavné a rekreačné činnosti a 94 Činnosti členských organizácií.

Tento sektor bol z hľadiska špecifickej nezamestnanosti zasiahnutý pandémiou COVID-19 len minimálne, pričom sezónna špecifická nezamestnanosť v letných mesiacoch je výraznejšia ako vplyv pandémie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.