Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

SWOT analýza je štruktúrovaná na:

 • Predškolské vzdelávanie
 • Základné školy a stredné školy(zahŕňa aj umelecké, špeciálne školy,…)
 • Vysoké školy
 • Vzdelávanie dospelých (pojem zahŕňa formálne, neformálne vzdelávanie) a práca s mládežou

Jednotlivé aspekty analýzy sú štruktúrované na:

 • Všeobecné – platné pre všetky úrovne a formy vzdelávania
 • Jednotlivé úrovne a formy vzdelávania

SILNÉ STRÁNKY SEKTORA

Všeobecne:

 • Existencia „ohnísk“ kvality (kvalitných jednotlivcov, pracovísk a pod.)
 • Podpora talentov – relatívne dobré výsledky žiakov a študentov v predmetových olympiádach (matematika, fyzika, chémia, informatika, robotika) a medzinárodných športových súťažiach
 • Aktívne zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce
 • Zvyšujúce sa povedomie o potrebe zavádzania systémových zmien a inovácií do výchove a vzdelávania
 • Podiel študentov v odbornom vzdelávaní a príprave je najvyšší v rámci krajín OECD

Predškolské zariadenia:

 • Dlhá tradícia v predškolskom vzdelávaní
 • Viditeľné a lepšie výsledky zaškolených detí počas štúdia na ostatných stupňoch vzdelávania
 • Dobrá úroveň kvality poskytovaného vzdelávania

Základné školy a stredné školy:

 • Dobrá historická skúsenosť v stredoškolskom  vzdelávaní
 • Zavedený systém duálneho vzdelávania a postupný rozvoj tohto segmentu

Vysoké školy:

 • Vybudované sú dostatočné kapacity pre vzdelávanie – dostatok škôl, pracovísk, a vo väčšine odborov aj dostatok učiteľov
 • Multiregionálnosť – vysoké školy nie sú koncentrované len v jednej oblasti, vzdelávanie je dostupné na celom území Slovenskej republiky a kapacity sú rozdelené vo všetkých krajoch
 • Zavedenie nezávislého systému akreditácie a zabezpečovania kvality
 • Postupná implementácia európskych a medzinárodných štandardov a procesov

Vzdelávanie dospelých a práca s mládežou:

 • Rôznorodosť poskytovateľov firemného vzdelávania
 • Flexibilita neformálneho vzdelávania

SLABÉ STRÁNKY SEKTORA

     Všeobecne:

 • Neexistujúci systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa
 • Slabá udržateľnosť ľudských zdrojov v sektore a relatívne nízky záujem  o pedagogické povolanie, najmä mladých ľudí
 • Nedostatočné spoločenské uznanie a finančné ohodnotenie pracovníkov vo vzdelávaní
 • Nedostatočná kontinuita v uplatňovaní vzdelávacích politík
 • Nedostatočná implementácia stratégií a politík EÚ a slabé využívanie eurofondov na rozvoj systému a kapacít v sektore
 • Ponuka vzdelávania nereflektuje na potreby trhu práce
 • Nemotivujúci systém hodnotenia a oceňovania kvality („kvalita za financie a financie za kvalitu)
 • Nedostatočná motivácia k inovatívnosti
 • Slabé využívanie nových metód a foriem vzdelávania
 • Nedostatočné  personálne kapacity odborných tímov pri inkluzívnom vzdelávaní
 • Nedostatočná pružnosť existujúcej vzdelávacej ponuky, pomalá adaptácia na nové meniace sa trendy
 • Absencia hodnotenia kvality škôl a školských zariadení
 • Byrokratické zaťaženie

Predškolské zariadenia:

 • Nedostatočné zvládnutie služieb pre znevýhodnené rodiny
 • Slabá inklúzia marginalizovaných skupín

Základné a stredné školy:

 • Zastaralá infraštruktúra i materiálne a technologické vybavenie škôl
 • Poddimenzované personálne zabezpečenie a vysoká vyťaženosť zamestnancov v sektore
 • Nepružná koordinácia a riadenie siete škôl a školských zariadení na regionálnej úrovni

Vysoké školy:

 • Nedostatočná pripravenosť absolventov stredných škôl na štúdium na vysokých školách
 • Častý nedostatočný prenos  informácií medzi  sektorom  výchovy a vzdelávania  a sektorom vedy a výskumu, ako aj aplikácia vedeckých poznatkov v praxi výchovy a vzdelávania
 • Nedostatočná motivácia a ohodnotenie učiteľov a tým aj neatraktívnosť štúdia pedagogických smerov
 • Prijímanie študentov na učiteľské študijné programy bez náročných kvalitatívnych výberových kritérií
 • Nedostatočná praktická príprava študentov učiteľských študijných programov a trénerov počas štúdia
 • Nedostatočná orientácia na kvalitu a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce

Vzdelávanie dospelých a práca s mládežou:

 • Chýbajúci systém organizovania, zabezpečenia  a uznávania neformálneho vzdelávania
 • Neexistujúci systém vzdelávania dospelých
 • Neexistujúci systém financovania vzdelávania dospelých

PRÍLEŽITOSTI V SEKTORE

Všeobecne:

 • Racionalizácia siete škôl a školských zariadení
 • Podpora top pracovísk
 • Hybná sila pri príprave pracovných síl na vývoj a využitie technológií budúcnosti
 • Rozvíjanie internacionalizácie vzdelávacieho procesu
 • Príprava ľudských zdrojov na zmenu environmentu – prechod od modelu Slovensko „fabrika“ (v zmysle prílišnej orientácie hospodárstva na výrobu a nedostatočnej podpory výskumu) k rozvinutej, mnohosektorovej, inovatívnej a výkonnejšej ekonomike
 • Rozpracovanie systémov oceňovania a uznania výsledkov a angažovanosti žiakov a učiteľov, mládežníckych športových trénerov
 • Efektívna alokácia finančných prostriedkov
 • Vytvorenie platforiem na zdieľanie príkladov dobrej praxe v rámci domácich vzdelávacích inštitúcií 
 • Využívanie pracovníkov a odborníkov vyštudovaných v zahraničí
 • Zvyšovanie a podpora mimoškolských a voľnočasových aktivít
 • Monitorovanie a prognózovanie potrieb systému výchovy a vzdelávania
 • Zavedenie kritérií kvality vzdelávacích a výchovných inštitúcií
 • Zameranie na lepšie začlenenie a zaškolenosť cieľovej skupiny z vylúčených komunít, najmä z rómskeho prostredia, ako aj z komunity migrantov
 • Komplexná starostlivosť v kariérovom poradenstve
 • Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania na trhu práce
 • Vytvorenie systémového riešenia monitorovania absolventov a ich uplatniteľnosti v odbore počas celoživotného procesu vzdelávania

Predškolské zariadenia:

 • Zvýšenie dostupnosti predškolského vzdelávania
 • Posilnenie inklúzie marginalizovaných skupín, znevýhodnených skupín  a cudzincov

Základné a stredné školy:

 • Uplatnenie získaných znalostí, kritického myslenia a schopnosti sa učiť
 • Participácia na inovačných procesoch znalostnej ekonomiky
 • Zníženie počtu osôb ukončujúcich vzdelávanie predčasne
 • Pri stredných odborných školách zintenzívnenie spolupráce medzi cvičnými firmami a zamestnávateľmi
 • Zlepšenie postavenia pedagogických a odborných zamestnancov a starostlivosť o ich ďalšie vzdelávanie a kariérny rast

Vysoké školy:

 • Príprava kvalitných ľudských zdrojov pre inovácie a budovanie novej, znalostnej ekonomiky
 • Rýchly prenos nových vedeckých poznatkov do praxe
 • Vytvorenie prostredia pre „start – up“ spoločnosti
 • Zabezpečiť, aby sa aspoň jedna vysoká škola dostala medzi top európske inštitúcie
 • Vzdelávanie dospelých a práca s mládežou
 • Rozvoj kľúčových, ako aj špecifických kompetencií u dlhodobo nezamestnaných osôb alebo osôb potrebujúcich rekvalifikáciu
 • Nevyhnutná odpoveď na inováciu znalostí v dôsledku zániku alebo inovácie pracovných pozícií
 • Zníženie počtu osôb s nízkou kvalifikáciou a ich znovuzačlenenie na trh práce

OHROZENIA V SEKTORE

Všeobecne:

 • Postupne narastajúca apatia a radikalizácia
 • Zvýšenie počtu sociálne, ale aj kultúrne, či vzdelanostne slabých jedincov
 • Nepriaznivý demografický vývoj, starnutie populácie.
 • Stagnácia verejných financií a poddimenzované financovanie systému výchovy a vzdelávania
 • Nedostatočné kapitálové výdavky
 • Odliv mozgov do zahraničia
 • Nedostatočný počet nových pracovníkov, prevažujúci vysoký priemerný vek učiteľov
 • Nedostatočné vštepovanie morálnych hodnôt a postojov
 • Kríza v rodine

Predškolské zariadenia:

 • Nedostatočná infraštruktúra predškolských zariadení

Základné a stredné školy:

 • Radikalizácia mladej generácie

Vysoké školy:

 • Zníženie úrovne kvality vzdelávania v prípade niektorých vysokých škôl
 • Uzatvorenosť prostredia vysokých škôl
 • Nedostatočné zdieľanie príkladov dobrej praxe

Vzdelávanie dospelých a práca s mládežou:

 • Nezáujem alebo obmedzené možnosti účasti na neformálnom vzdelávaní
 • Neuznávanie výsledkov v praxi
 • Nízky počet dospelých v systéme ďalšieho vzdelávania, nízka dostupnosť na regionálnej úrovni
 • Nízky podiel nízko kvalifikovaných osôb v systéme ďalšieho vzdelávania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.