Úvodná správa o sektore

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 72 Vedecký výskum a vývoj, 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti, 85 Vzdelávanie, 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 197 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 10,1 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 25 %, zastúpenie žien dosiahlo 75 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 005 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 915 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je z hľadiska demografickej štruktúry charakteristický postupným zvyšovaním priemerného veku zamestnancov, pričom starnutie ľudských zdrojov sa medzi rokmi 2009 až 2018 najvýraznejšie prejavilo vo výraznom zvýšení podielu zamestnancov vo vekovej kategórii 60 a viac rokov. I keď grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnanosti je v tvare obrátenej pyramídy, sektor nepatrí medzi tie sektory, ktoré budú s najvyššou intenzitou čeliť výzve súvisiacej so zabezpečením náhrady zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku, ako napr. sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, sektor ťažba a úprava surovín, geológia a i.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport je v porovnaní s celým hospodárstvom veľmi silne feminizovaný a vysoko kvalifikovaný. V porovnaní so zamestnanosťou v celej SR je sektor špecifický taktiež veľmi nízkym podielom vzdelania Vyučení, a to u oboch pohlaví. V sektore malo v roku 2018 približne 64 % zamestnaných osôb vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 53 % malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vysoká kvalifikačná úroveň však ostro kontrastuje s nízkou úrovňou odmeňovania v sektore.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

V sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport dominujú zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II, a to s približne 66 %-ným podielom na celkovej zamestnanosti v rámci sektora. V hlavnej skupine odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I získalo kvalifikáciu približne 14 % zamestnancov sektora. Približne 7 % zamestnancov má vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Viac ako 5 %-ný podiel na zamestnanosti v rámci sektora majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 481 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 471 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v  priemere 1 116 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a  to na úrovni 532 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.