Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor vzdelávanie, výchova a šport, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Vzdelávanie,
  • Športové, zábavné a rekreačné činnosti,
  • Činnosti členských organizácií.

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore vzdelávanie, výchova a šport
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore vzdelávanie, výchova a šport zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na strednej úrovni EKR o cca 0,5 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa o 0,5 p. b. znížil.

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR.

Najpočetnejšou skupinou v roku 2017 boli sektorovo špecifickí zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 99,5 %. Sektorovo špecifických zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 0,5 %.

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 1 % sektorovo špecifických zamestnancov v kultúre a kreatívnom priemysle. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 99 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore vzdelávanie, výchova a šport
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore vzdelávanie, výchova a šport za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 50,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 0,5 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol pomerne stabilný a v roku 2021 predstavoval 39,4 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 0,1 p. b., na konečných 9,9 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore vzdelávanie, výchova a šport
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 909 EUR v zamestnaní Vedecký pracovník v oblasti psychológie. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore vzdelávanie, výchova a šport bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Hosťujúci profesor, kde príslušný nárast predstavoval 767 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Dekan, a to so zvýšením mzdy v priemere o 727 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri sektorovo špecifických zamestnaniach Učiteľ profesijného rozvoja (o 566 EUR) a Školský logopéd (o 536 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore vzdelávanie, výchova a šport najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Hosťujúci profesor, a to o 1 014 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Školský logopéd, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 810 EUR. Mzdový nárast vo výške 667 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Vedecký pracovník v oblasti psychológie. V zamestnaní Dekan išlo o 569 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Školský logopéd,
  • Hosťujúci profesor,
  • Vedecký pracovník v oblasti psychológie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.