Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore new

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Sektor vzdelávania, výchovy a športu má výrazný vplyv na každého obyvateľa Slovenskej republiky. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že istým stupňom a formou vzdelávania prechádza každý jedinec. V rámci sektora sú pripravovaní odborníci a ľudské zdroje pre všetky ostatné sektory. Ľudské zdroje pracujúce v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport sú preto kľúčovými pre rozvoj ekonomiky a zabezpečenie udržateľnosti konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Sektor zahŕňa predškolské zariadenia, školy poskytujúce predprimárne, primárne, sekundárne a terciárne vzdelávanie a všetky vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania. Dotýka sa teda formálneho aj neformálneho vzdelávania.

Vzdelávanie je kľúčové, ovplyvňujúce rozvoj spoločnosti a ekonomiky. Spôsob, akým vzdelávame súčasnú generáciu, ovplyvní spôsob vládnutia v druhej generácii. Vzdelávanie sa podieľa na zabezpečovaní udržateľnej zamestnanosti a životných štandardov. Vzdelávanie prispieva k uvedomelosti a budovaniu pocitu súdržnosti s ostatnými občanmi. Prispieva zároveň k pochopeniu histórie a budovaniu kultúry vo vnútri spoločnosti.

Nedostatočná úroveň vedomostí, zručností a kompetencií spôsobená nekvalitným a neadekvátnym vzdelávaním predstavuje riziko pre celú spoločnosť.

Poslanie

Poslaním vzdelávacieho sektora je, aby mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky možnosť získať kvalitné vzdelanie, aby im boli poskytnuté všetky potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré budú potrebovať v osobnom a pracovnom živote.

Vzdelávanie však nie je možné jednostranne chápať len ako prípravu na prácu. Ide o celoživotný proces, ktorý do veľkej miery formuje svetonázor a zmýšľanie, ako aj správanie a postoje jednotlivca. Preto je poslaním sektora komplexný rozvoj osobnosti a s tým spojené formovanie vyspelého a uvedomelého občana pripraveného čeliť výzvam prinášaným budúcnosťou. Komplexný rozvoj osobnosti formou vzdelávania predstavuje základ pre informované rozhodnutia a schopnosť posúdiť dôsledky svojho konania aj v dlhodobom meradle, nielen v horizonte dosiahnutia krátkodobých cieľov. Vzdelávanie je nevyhnutné pre budovanie informovanej, angažovanej a aktívnej spoločnosti. Osveta a kritické myslenie bránia šíreniu dezinformácií a neznášanlivosti.

Sektor vzdelávanie, výchova a šport z hľadiska ľudských zdrojov zahŕňa celú populáciu. Ak hovoríme o učení sa, je potrebné si uvedomiť, že ide o kontinuálny celoživotný proces začínajúci v najrannejšom detstve. Počas tohto procesu človek prijíma množstvo informácií, avšak spôsob ich absorbovania a fixácie sa v závislosti od veku líši. Každý z nás predstavuje jedinečnú osobnosť, ktorá do vzdelávacieho systému vstupuje so špecifickými kvalitami a schopnosťami. Poslaním sektora je preto identifikovať a následne reflektovať potreby jednotlivca a prispôsobiť spôsob učenia jeho danostiam.

Digitalizácia

Úroveň digitalizácie zabezpečuje jednoduchú dostupnosť k informáciám. V tejto súvislosti je nevyhnutná zásadná schopnosť triediť informácie, rozlišovať ich relevanciu a pravdivosť. Selekcia prijímaných informácií je závislá na schopnosti  analyzovať zdroje a na kritickom myslení. Vzdelávanie v tejto oblasti  je jednou z kľúčových úloh vzdelávacích inštitúcií. Účastník vzdelávania bude prijímať nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom využívania digitálnych technológií a ďalších moderných technologických výdobytkov, čím získa potrebné kompetencie a adekvátne uplatnenie v praxi. Budú sa musieť rozvíjať a neustále zvyšovať schopnosti kritického myslenia a praktických digitálnych zručností podporujúcich analytické schopnosti pri práci s digitálnymi technológiami a virtuálnou realitou. Do ich prípravy sa budú zapájať odborníci z praxe. Vysokoškolské vzdelávanie druhého a tretieho stupňa musí byť úzko naviazané na najnovšie vedecké poznanie vo svete, majúce schopnosť prenášať toto poznanie do reálneho života všade tam, kde je to možné a žiadúce. Digitalizácia ovplyvní všetky stupne a formy vzdelávania. Do popredia sa bude čoraz viac dostávať online vzdelávanie a preto je nutné už v súčasnosti zvyšovať praktické digitálne zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl na všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane materských škôl, ale aj u všetkých odborníkov podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní v rámci celoživotného vzdelávania.

Potrebné zmeny

Tempo inovácií sa neustále zvyšuje a preto je dôležité dbať na zmeny, ktorými  musí prechádzať aj sektor vzdelávania. Zmeny predstavujú facilitátor rastu a napredovania. Vzdelávanie musí vo svojich procesoch reflektovať najnovšie trendy a zmeny. Musí byť efektívne, flexibilné, kvalitné a komplexné. Zamestnávatelia vyžadujú čoraz častejšie okrem  teoretických vedomostí aj ďalšie zručnosti. Dôraz preto musí byť kladený nielen na memorovanie, ale aj na kreativitu, schopnosť spolupracovať v kolektíve, schopnosť riešiť problémy, flexibilitu, komunikáciu a na rozvoj individuálnych talentov. Vzdelávanie musí najnovšie trendy inkorporovať a snažiť sa o rozvoj tzv. prenositeľných zručností.

Na zabezpečenie toho, aby Slovensko bolo schopné prispôsobiť sa a prosperovať v rýchlo meniacom sa svete, všetci ľudia potrebujú prístup k príležitostiam na rozvoj, motiváciu sa ďalej vzdelávať, udržanie silných znalostí a širokej škály zručností. Tento proces je celoživotný, začína v detstve, u mládeže a pokračuje v dospelosti. Je zabezpečovaný formálne na školách, neformálne v domácnostiach, komunitách, na pracoviskách a v ďalších vzdelávacích zariadeniach, ako aj v niektorých voľnočasových a mimoškolských aktivitách. Sektor vzdelávania, výchovy a športu preto musí rýchlo meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať aj v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. Nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci, využívajúci svoje odborné znalosti a zručnosti, ďalší zamestnanci v školstve a iní odborníci z oblasti výchovy a vzdelávania v rámci celoživotného procesu. Všeobecne by mali byť poskytovatelia vzdelávania vnímaní ako profesionáli, ktorí disponujú edukačným know-how a  musia mať postavenie rešpektované spoločnosťou.

Sektor vzdelávanie, výchova a šport je spoluzodpovedný pri zabezpečovaní dostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre ostatné sektory. Je kľúčovým pre zlepšenie zamestnanosti a udržania pracovných miest v budúcnosti vo všetkých ostatných sektoroch národného hospodárstva. Nielen nastavením procesov, ktoré vedú ku správnemu typu vzdelávania na základných, stredných alebo vysokých školách, ale aj neskôr na úrovni ďalšieho vzdelávania či rekvalifikácie. Ďalšie vzdelávanie predstavuje spôsob zvyšovania kvality života jednotlivca a zabezpečenia vyššieho hospodárskeho rastu prostredníctvom zvyšovania jeho kompetencií a zručností.

Okrem poskytovania príležitostí na celoživotné vzdelávanie je úlohou vzdelávacieho sektora vytvoriť podmienky aj na to, aby mal občan v každej fáze svojho života prístup aj k uznaniu svojich vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré nadobudol počas života bez ohľadu na to, kde ich získal. Cieľom je otvoriť nové šance a perspektívy všetkým ľuďom, ktorí získali dôležité kompetencie mimo formálneho vzdelávania a chcú sa zapojiť do pracovného procesu bez toho, aby museli absolvovať vzdelávanie a aby mohli využiť už nadobudnuté kompetencie. Dôležité je preto zamerať sa na vzdelávacie výstupy, zabezpečovanie kvality a vytvorenie funkčného a transparentného systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa vytvorením inštitucionálnych podmienok a budovaním kapacít kvalifikovaných ľudských zdrojov zabezpečujúcich tieto procesy. Vytvorenie systému celoživotného vzdelávania je dôležité na uspokojenie budúcich potrieb spoločnosti. Ak sa nedosiahne účinné riadenie, ktoré sa opiera o silné partnerstvá naprieč oblasťami, ako sú vzdelávanie, zamestnanosť a priemysel, bude to prekážkou pri riešení zložitých politických problémov v oblasti zručností.

Vplyv

Na poslanie vzdelávania v spoločnosti nadväzuje úloha vzdelávania vytvárať podmienky posilňujúce atraktívnosť Slovenskej republiky ako miesta pre život. Kvalitné vzdelávanie je spojené s vyššou kvalitou života. Dostatočne rozvinuté a kvalitné vzdelávanie poskytuje dostatok príležitostí a zamedzuje odlivu mozgov a talentov do zahraničia.

Sektor vzdelávania, výchovy a športu má nezanedbateľný vplyv na životný štýl. Zdravotný stav a priemerný vek tak môžu do veľkej miery byť pozitívne ovplyvnené vzdelávaním v oblasti správnej životosprávy a celkovým rozvojom osobnosti k uvedomelému a kvalitnému žitiu. V kontexte celostného rozvoja osobnosti by mal byť jednotlivec v rámci systému výchovy a vzdelávania vedený k zdravému životnému štýlu, za účelom upevňovania vlastného fyzického aj psychického zdravia a odolnosti voči chorobám. V súčasnom pretechnizovanom svete, v ktorom prevláda sedavý spôsob života na pracovisku i doma, sa otázka prevencie voči civilizačným chorobám a zvýšenia telesnej zdatnosti človeka stáva čoraz naliehavejšou. V dôsledku fyzickej inaktivity čoraz vyšší podiel populácie čelí ohrozeniam civilizačných chorôb a znížením úrovne pohybovej gramotnosti a telesnej zdatnosti, čo spôsobuje na jednej strane zníženú pracovnú výkonnosť a kvalitu osobného života a na strane druhej zvýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Výchova k zdravému životnému štýlu, s dôrazom na zdraviu prospešné pohybové aktivity a zdravú výživu preto patrí medzi najdôležitejšie opatrenia v rámci prevencie voči civilizačným chorobám a úsilia o zlepšenie zdravotného stavu populácie. Oblasť športu, ktorá je súčasťou predmetného sektora, má veľký potenciál tieto opatrenia efektívne realizovať, nielen z perspektívy výchovy k zdravému životnému štýlu, ale aj z pohľadu poskytovania reálnych možností, kapacít a ponúk na pravidelné športovanie a pohybové aktivity ľudí vo voľnom čase, najmä na lokálnej úrovni.

Oblasť práce s mládežou  a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je ďalšou špecifickou oblasťou výchovy a vzdelávania, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti a profesionálnych čŕt. Táto oblasť sa venuje primárne cieľovej skupine mladých ľudí do 30 rokov a poskytuje aktívny priestor na komplexný rozvoj osobnosti prostredníctvom flexibilných a zážitkových neformálnych metód. Popri formálnom vzdelávaní tak tvorí výrazný doplnok počas celoživotného vzdelávania. Pracovníci s mládežou aktívne podporujú mládež v jej osobnostnom rozvoji, rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií. Lektori v oblasti práce s mládežou prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozvíjajú kompetencie nielen mladých ľudí, ale aj ďalších odborníkov venujúcich sa práci s mládežou. Spomínaní aktéri sa pri výkone svojej činnosti zameriavajú na kľúčové kompetencie, ale aj na témy ako zdravý životný štýl, aktívne občianstvo, kritické myslenie, výchova k udržateľnosti, dobrovoľnícka činnosť a podobne. V sektore mládeže môžeme čoraz viac vnímať dopyt po kvalitných ľudských zdrojoch a ich profesionalizácii. Tento spôsob mimoškolskej činnosti poskytuje priestor na zmysluplné trávenie voľného času a na získavanie praktických zručností. Úloha neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je dôležitá najmä preto, že vie flexibilne reagovať na potreby praxe, a teda aj na aktuálne megatrendy, ktoré ovplyvňujú potrebu nových poznatkov. Preto je dôležité venovať v rámci sektora pozornosť aj týmto aktérom, ktorí sú ľudskými zdrojmi podieľajúcimi sa na príprave mladých ľudí na život a kariéru.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.